Kiểm tra thực tế khu vực thăm dò nâng cấp mỏ đá xây dựng lô 8, phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa.

Ngày 16/11/2018 Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò của tỉnh đã tổ chức buổi khảo sát thực tế khu vực mỏ đá xây dựng lô 8, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa của Công ty TNHH khai thác đá Hương Phong. Mục đích buổi khảo sát để ghi nhận hiện trạng thực tế và các vấn đề có liên quan. Qua buổi khảo sát, các thành viên hội đồng nhận thấy trong khu vực 13,35 ha của mỏ đã được khai thác khoảng hơn 06 ha, diện tích khoảng hơn 07 ha còn nguyên trạng, không có dân cư sinh sống, không có các công trình quốc phòng, an ninh. Kết quả khảo sát được ghi nhận để phục vụ cho công tác họp Hội đồng thẩm định báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng tại mỏ, làm cơ sở cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH khai thác đá Hương Phong đảm bảo phù hợp Quy hoạch đã được phê duyệt.
Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản.
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại công văn số 6421/UBND-VP ngày 13/7/2017 về việc chấp thuận chủ trương và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các Sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh cơ bản hoàn tất các nội dung dự kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản.
Ngày 25/9/2018 đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của các Sở, ngành, địa phương để nghe Đơn vị tư vấn và Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả cuộc họp, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc cơ bản thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khoáng sản theo báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 248/BC-STNMT ngày 25/9/2018.
Để có đủ căn cứ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 6450/STNMT-KS ngày 16/11/2018 đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn chỉnh dự thảo, tham mưu cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.
Kiểm tra nắm tình hình thực tế một số trường hợp đào ao, san hạ mặt bằng kết hợp thu hồi khối lượng khoáng sản dôi dư của các hộ gia đình, cá nhân.
Ngày 16/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện UBND các huyện Long Điền, Châu Đức kiểm tra thực tế các khu vực đề nghị gia hạn thời gian thu hồi khối lượng khoáng sản dôi dư trong quá trình san hạ mặt bằng, cải tạo đất nông nghiệp. Kết quả kiểm tra 02 trường hợp cho thấy 01 trường hợp hết thời gian san hạ đã thực hiện việc san hạ mặt bằng tương đối phù hợp với nội dung phương án đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến thẩm định, hiện trạng thực tế còn một phần diện tích đang thực hiện san hạ dở dang. Trường hợp còn lại đang còn thời gian thực hiện đến cuối tháng 11/2018, trường hợp này có mặt bằng khu vực san hạ khá lồi lõm, đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ sử dụng đất cải tạo các bờ taluy để đảm bảo an toàn.
Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị UBND các địa phương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về việc gia hạn thời gian thu hồi khối lượng khoáng sản dôi dư trong quá trình san hạ mặt bằng, cải tạo đất nông nghiệp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tác giả bài viết: Hoàng Long

Nguồn tin: phòng Tài nguyên Khoáng sản