Giám sát tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó và biến đối phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh giao nhiệm vụ xử lý văn bản số 3419/UBĐN14 ngày 11/4/2019 của Ủy ban đối ngoại về việc giám sát tình hình thực hiện các ĐƯQT về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên.
          Về triển khai thực hiện các kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 về việc ban hành cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, theo đó có phân công trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
          Để phục vụ kế hoạch giám sát năm 2019 của Ủy ban Đối ngoại về giám sát tình hình thực hiện các ĐƯQT về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 2488/STNMT-TNN ngày 04/5/2019 gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao của mình báo cáo tình hình thực hiện theo Đề cương chi tiếc kèm theo và gửi về trước ngày 15/5/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo.
          Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.                      
Các văn bản liên quan kèm theo:
1. Văn bản số 3419/UBĐN14 ngày 11/4/2019 của Ủy ban đối ngoại kèm theo Đề cương nội dung báo cáo tải tại đây;
2. Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh ban hành cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 tải tại đây;
3.Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tải tại đây.

Tác giả bài viết: Thành Tâm

Nguồn tin: Phòng Tài Nguyên Nước