UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập Đoàn công tác làm việc với các địa phương để hỗ trợ giải quyết các điểm đen về môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1806/QĐ-UBND về kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025, theo đó, một trong các mục tiêu về môi trường đến năm 2020 là phấn đấu xử lý dứt điểm những điểm đen về môi trường, không để phát sinh những điểm đen mới. Thực hiện Quyết định số 1806/QĐ-UBND nêu trên, ngày 17/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 4128/STNMT-CCBVMT đề nghị các địa phương tăng cường công tác rà soát, nhận diện các điểm đen về môi trường trên địa bàn quản lý và kịp thời có kế hoạch cụ thể xử lý các các điểm đen về môi trường.
   Để bảo đảm thực hiện mục tiêu về môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 được nêu trong Quyết định số 1806/QĐ-UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường đã  đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác làm việc với các địa phương . Ngày 09/8/2019 UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn. Thành phần Đoàn làm việc gổm: Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng đoàn; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - Phó Trưởng đoàn; đại diện các Sở: Công thương, Giao thông Vận tải,  Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng – Thành viên; đại diện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh – Thành viên.

   Đến nay  Đoàn công tác đã tiến hành làm việc với các địa phương: huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, Thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu.


 
                               Đoàn công tác làm việc với Thị xã Phú Mỹ ngày 20/9/2019
 
     Sau khi nghe các địa phương báo cáo, Đồng chí Đặng Sơn Hải, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn công tác đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, nhận diện  các khu vực, địa điểm trên địa bàn quản lý đang bị ô nhiễm khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch có báo cáo về hiện trạng; các giải pháp đã và đang thực hiện để cải thiện, khắc phục ô nhiễm; các đề xuất, kiến nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo nhằm đến năm 2020 giải quyết, xử lý các điểm đen về môi trường trên địa bàn Tỉnh.

Tác giả bài viết: Chi cục Bảo vệ Môi trường