Góp ý Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án “Thiết lập Hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (sau đây gọi tắt là Dự án) được UBND Tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí tại Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07/06/2017, chấp thuận chủ trương đặt hàng nhà nước để thực hiện tại các văn bản số 6463/UBND-VP ngày 14/7/2017, số 9168/UBND-VP ngày 26/9/2018.
Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 545/QĐ-STNMT ngày 04/10/2017 về việc đặt hàng nhà nước thực hiện Dự án và ký hợp đồng số 25/HĐ-STNMT ngày 11/10/2017 với Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển (Đơn vị tư vấn được chọn đặt hàng) để thực hiện Dự án.
Theo Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và đề cương Dự án đã được UBND Tỉnh phê duyệt, Dự án cần được tiến hành theo 03 bước chính:
- Bước 1: Lập, trình UBND Tỉnh phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập Hành lang bảo vệ bờ biển (sau đây gọi tắt là Danh mục).
- Bước 2: Xác định chiều rộng, ranh giới Hành lang bảo vệ bờ biển, trình UBND Tỉnh phê duyệt và tổ chức công bố.
- Bước 3: Cắm mốc ranh giới Hành lang bảo vệ bờ biển ngoài thực địa.
Tính đến nay, Đơn vị tư vấn đang triển khai thực hiện Bước 1 của Dự án với kết quả cụ thể như sau:
1. Xây dựng dự thảo Danh mục lần 1, lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản:
Đến tháng 01/2018, Đơn vị tư vấn đã xây dựng xong dự thảo Danh mục lần 1 trên cơ sở khối lượng các công việc đã thực hiện gồm:
- Khảo sát, lập Bản đồ địa hình vùng bờ tỷ lệ 1:10.000.
- Bổ sung, tăng dày các điểm đặc trưng mực nước triều vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và Côn Đảo.
- Xác định và thành lập bản đồ thể hiện đường nước triều vùng biển tỉnh tỷ lệ 1:10.000.
- Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu phục vụ lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
- Đo đạc sóng, dòng chảy.
- Đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ.
Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển:
Thời hạn đóng góp ý kiến: 45 ngày, kể từ ngày dự thảo Danh mục được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Cơ quan đầu mối tiếp nhận ý kiến đóng góp: Chi Cục Biển và Hải đảo, số 153 đường Chu Mạnh Trinh, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu. Điện thoại cố định và fax: 0254.3533.701. Điện thoại di động: 0964.889.816 (Đàm Vân Huyền). Email: chicucbienvahaidao.brvt@gmail.com.
+ Hình thức gửi, tiếp nhận ý kiến: trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đầu mối, qua đường bưu điện, qua fax và email.
Góp ý Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vui lòng tải tại đây 
Các văn bản liên quan vui lòng tài tại đây 

Nguồn tin: Chi cục Biển và Hải đảo