Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

Ngày 26/10/2018, Tổng cục Quản lý Đất đai có văn bản số 1962/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ hướng dẫn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện việc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Theo đó,  hiện nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang gặp vướng mắc trong thực hiện  hỗ trợ đối với thửa đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trên cơ sở kiến nghị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục hướng dẫn như sau:

Về vướng mắc trong việc thực hiện hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, ngày 25 tháng 8 năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 5339/UBND-VP đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư; ngày 28 tháng 8 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công văn số 3293/BTNMT-TCQLĐĐ), cụ thể: Trường hợp áp dụng các quy định về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, Điều 43 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và Mục VII Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT) mà phát sinh sự không thống nhất, bất hợp lý về mức bồi thường, hỗ trợ giữa các thửa đất nông nghiệp bị thu hồi có cùng điều kiện như nhau thì Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể. Ngày 06 tháng 10 năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Văn bản số 6367/UBND-VP về việc hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư đối với từng trường hợp cụ thể là phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 39 của Nghị định số 69/2009/NĐ- CP, đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (áp dụng quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT và Văn bản số 6367/UBND-VP) mà chưa thực hiện hỗ trợ về đất thì thực hiện việc hỗ trợ theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định Nghị định số 69/2009/NĐ-CP./.

Tác giả bài viết: Phương Nguyệt

Nguồn tin: Chi cục Quản lý Đất đai