Phê duyệt phương án giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng Trường THCS Phan Chu Trinh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

Từ kết quả thẩm định phương án bồi thường của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án bồi thường dự án Mở rộng Trường THCS Phan Chu Trinh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số: 6437/TTr-STNMT ngày 15/12/2018 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt
Khuôn viên trường THCS Phan Chu Trinh- thị xã Phú Mỹ
Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3519/QĐ-UBND    phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng Trường THCS Phan Chu Trinh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, cụ thể như sau:  
 
TT Hạng mục Đơn giá đất cụ thể
(đồng/m2)
I Đơn giá quyền sử dụng đất ở
1 Thửa đất tiếp giáp đường đất từ 2m đến dưới 6m 2.202.000
II Đơn giá quyền sử dụng đất nông nghiệp
1 Thửa đất tiếp giáp đường đất từ 2m đến dưới 6m. 380.000
 

Tác giả bài viết: Phương Nguyệt

Nguồn tin: Chi cục Quản lý Đất đai