Thông Báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 140.6077m2 Phước Hải

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội;
Căn cứ Thông tư: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 201/QĐ - UBND  ngày 28/01/2019  của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi, hũy bỏ Quyết định số: 3456/QD-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Quốc Hương thuê 140.607,7 m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ để đầu tư dự án Khu du lịch biển, nghỉ dưỡng;
Căn cứ Quyết định số  559/QĐ - UBND  ngày 13/03/2019  của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 140.607,7 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ;
Căn cứ Quyết định số: 788/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đấu giá quyền sử dụng 140.607,7m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ;
Căn cứ Quyết định số: 1033/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất diện tích: 140.607,7 m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ;
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đấu giá bao gồm các nội dung sau:
1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa chỉ: 123 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp.Bà Rịa.
2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất : 140.607,7 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.
- Giá khởi điểm: 73.358.204.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, hai trăm lẻ bốn nghìn đồng chẵn)
3. Tiêu chí lựa chọn để chỉ định thầu tổ chức đấu giá tài sản:
- Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; số lượng đấu giá viên; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư : 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
4.1.  Thời gian nộp hồ sơ:
Trong giờ hành chính từ 7h30 ngày 03/5/2019 đến 16 h 00  ngày 08 /5/2019.
4.2. Yêu cầu về sơ:
+ Đơn dự thầu;
+ Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp (Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên);
 + Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;., giấy tờ có liên quan (nếu có);
+ Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:
+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có);
4.3 . Địa điểm nộp hồ sơ:  Phòng HC-TH Trung tâm Phát  triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: 123 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp.Bà Rịa.
Mọi chi tiết xin liên hệ:  Trần Văn Thanh  Điện thoại di động số : 0982546979
Phòng HC-TH thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
- Điện thoại: 02543711274 -  Fax: 05243711789 

Tác giả bài viết: Hồng Tâm

Nguồn tin: Trung tâm Phát triển Quỹ đất