Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể khu đất 6.394m2 tại trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo tỉnh BR-VT

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể
 
Căn cứ Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số: 44/QĐ -TTPTQĐ  ngày  6/5/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v: Phê duyệt giá gói thầu thuê tư vấn xác định giá đất khu đất có diện tích 6.394 m2 tại khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất;
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo mời thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể như sau :
1.Tên gói thầu :
Gói số 1:  Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể khu đất diện tích 6.394 m2 tại khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Loại gói thầu : Dịch vụ tư vấn.
- Giá gói thầu : 37.644.808 đồng (Bằng chữ : Ba mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi bốn ngàn, tám trăm lẻ tám đồng) 
   - Nội dung chính của gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ với thông tin cụ thể như sau :
 + Địa chỉ khu đất: tại khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo Tỉnh BR-VT.
 + Diện tích khu đất : 6.394 m2
 + Mục đích sử dụng khu đất      :  Đất sản xuất kinh doanh
 + Thời điểm xác định giá đất     : Tháng 05/2019
+ Phương pháp xác định giá đất : Thực hiện xác định giá đất ít nhất 02 (hai) phương pháp theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian thực hiện hợp đồng : 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.
          2. Nguồn vốn : Tạm ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
          3. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chỉ định thầu.
          4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Báo giá chào thầu và xét năng lực.
5. Thời gian phát hành Thông báo mời thầu: Từ 7 giờ 30 ngày 07 /05/2019 đến trước 16 giờ 00 ngày 09 /05/2019.
         6. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu :
         - Phòng Hành chính Tổng hợp thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
         - Địa chỉ : Lầu 5 số 123 đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
         - Điện thoại số : ( 0254) 3 711 274.
7. Thời điểm đóng thầu:  16 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2019.
          8.Thời điểm họp mở thầu:  9 giờ 00 ngày 10 tháng  5 năm 2019.
           9. Yêu cầu về hồ sơ dự thầu : Đề nghị các nhà thầu tham dự gửi hồ sơ dự thầu theo đúng quy định gồm các hồ sơ sau :
           - Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp;
           - Đơn dự thầu;
           - Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;
           - Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm;
           - Đề xuất về mặt kỹ thuật;
           - Đề xuất về mặt tài chính;
           - Các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất.
10. Địa điểm nộp hồ sơ:  Phòng HC-TH Trung tâm Phát  triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: 123 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp.Bà Rịa.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Anh -  Điện thoại di động số : 0933224789
Phòng HC-TH thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh - Điện thoại: 02543711274 -  Fax: 05243711789 
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng thông báo để Quý đơn vị quan tâm đăng ký tham gia./.

Tác giả bài viết: Vân Anh

Nguồn tin: Trung tâm Phát triển Quỹ đất