Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Nhằm mục đích phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường và đảm bảo việc triển khai công tác thanh tra; kiểm tra thống nhất, hạn chế sự trùng lặp của các đoàn thanh tra, kiểm tra giữa
Sở Tài nguyên và Môi trường với các ngành và UBND các huyện,  thành phố trong tỉnh; qua công tác thanh tra,  kiểm tra rút kinh nghiệm làm cơ sở đề ra các biện pháp giúp cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ngày càng hiệu quả. Ngày 14/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1012/QĐ-STNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019  của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nội dung chính của Kế hoạch nêu rõ lĩnh vực (môi trường, đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước), đối tượng (2018  cơ sở, đơn  vị) và thời gian dự kiến Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra trong năm 2019.

Kế hoạch cụ thể vui lòng tải tại đây 

Tác giả bài viết: Trần Hoàng Tấn

Nguồn tin: Thanh tra Sở