ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Quyết định thành lập: 1146/QĐ-UBND
Ngày quyết định: 13/05/2016
Giám đốc: Trần Ngọc Cẩm Tuấn
Phó Giám đốc: Đặng Ngọc Phúc
Điện thoại: 02543.72.73.76
Email: vpdkddtinh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 6, Trụ sở làm việc các đơn vị Hành chính - Sự nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 123 đường Bạch đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

1. Chức năng:

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Văn phòng Đăng ký đất đai) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký Quyền sử đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố;
Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

- Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


Trần Ngọc Cẩm Tuấn
Giám đốc
0254.3533.785
0913.693.396
Đặng Ngọc Phúc
Phó Giám đốc
0254.3532.205
0903.337.075
Tô Minh Luận
Phó trưởng phòng HC
254.3727474
0909.545.943
Nguyễn Khắc Nhã
Phó trưởng phòng HC
254.372.7376
0901.261.268
Bộ phận 1 cửa
254.3532205
Bộ phận kế toán
254.3727475
Bộ phận văn thư
254.3737073
Nguyễn Quốc Thái
Phó trưởng phòng ĐK và cấp GCN
254.3532206
0903.883.168
Phạm Minh Hoàng
Phó trưởng phòng ĐK và cấp GCN
254.3532206
0909.499.761
Phạm Văn Kha
Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ
254.3513706
0981.116.827
Thái Văn Ngọc
Phó Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ
254.3513706
916.632679
Bộ phận phụ trách kho tại trung tâm HC-CT
254.3533724
Tạ Thành Cừ
Trưởng phòng kỹ thuật địa chính
254.353221
931646600
Nguyễn Hữu Lành
Giám đốc chi nhánh Bà Rịa
254.371149
0918.402.903
Lê Trung Hiếu
Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa
254.3711699
0913.178.113
Nguyễn Ngọc Tiến
Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa
0913.16.20.26
0913.16.20.26
Văn Thư chi nhánh Bà Rịa
254.3711819
Nguyễn Thị Sen
Giám đốc chi nhánh Côn Đảo
254.363099
0918.402.903
Trần Văn Tiến
Phó giámđốc chi nhánh Côn Đảo
2543630996
0918.850.384
Văn thư chi nhánh Côn Đảo
2543630997
Thái Tăng Lâm
Giám đốc chi nhánh Châu Đức
2543962712
0918.302.999
Dương Thanh Vân
Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức
254.3962712
0987.928.335
Lê Văn Tâm
Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức
254.3962712
913863261
Văn Thư chi nhánh Châu Đức
254.3962712
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Giám đốc chi nhánh Đất Đỏ
254.3688678
0909.910.432
Phạm Thị Ánh Hồng
Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ
254.3688445
0907.355.622
Huỳnh Văn Em
Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ
254.360619
0918.583.286
Trần Thanh Nhàn
Giám đốc chi nhánh Long Điền
254.3862262
0918.512.183
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Phó giám đốc chi nhánh Long Điền
0254.3862262
0907.474.390
Văn thư chi nhánh Long Điền
254.3862262
Ngô Thị Lộc Nhung
Giám đốc chi nhánh Phú Mỹ
0254.3922404
0902.683.368
Võ Hùng Phong
Phó giám đốc chi nhánh Phú Mỹ
0918.621.280
Văn thư chi nhánh Phú Mỹ
254.3923155
Bùi Đức Hoàn
Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu
0913.867.207
Nguyễn Đình Quý
Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu
0931.718.795
Văn thư chi nhánh Vũng Tàu
245.3575096
Phan Tấn Bình
Giám Đốc chi nhánh Xuyên Mộc
0254.3707577
0978.612.590
Nguyễn Minh Tứ
Phó giám đốc chi nhánh Xuyên Mộc
0254.3772477
0913.434.748
Văn thư chi nhánh Xuyên Mộc
254.3772477