ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Quyết định thành lập: 1356/QĐ-UBND
Ngày quyết định: 11/4/2008
Chi Cục trưởng: Trần Thượng Thọ - SĐT: 0982.905.558
Điện thoại: 0254.3756.699
Email: ccbvmt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ:

1. Vị trí, chức năng

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phê duyệt hoặc ban hành.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1) Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh vực môi trường theo quy định tại Khoản 8, Điều 2, Chương I của Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLTTTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trườngtrường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư.

- Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luậtluật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn.

- Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó.

- Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường.

- Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo sự phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình quan trắc môi trường, tổ chức quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt hoặc theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường và xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cán bộ địa chính - xây dựng cấp xã; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường theo phân cấp của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


Trần Thượng Thọ
Chi Cục trưởng
0254.3756.699
0982.905.558