Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản