Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy v.v triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng, thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản