Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020 vào lúc 9 giờ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị góp ý các báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí (gồm 10 nam và 01 nữ 04 đồng chí Lãnh đạo Sở và 07 đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở). Ban Thường vụ là 03 đồng chí đồng thời là lãnh đạo Sở (01 đồng chí Bí thư là Giám đốc Sở 01 đồng chí Phó Bí thư và 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ).

1280x623

Quang cảnh cuộc họp

Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Đại hội Đảng bộ Sở tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ có điều kiện để lãnh đạo toàn diện và sâu sát các mặt hoạt động của cơ quan.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí trong Ban Chấp hành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Xây dựng và giữ gìn nội bộ đoàn kết, đã lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho Đảng bộ chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan nổ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

- Về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xây dựng Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ Sở, qua đó đã tích cực, chủ động bám sát vào tình hình thực tế của Đảng bộ để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ và từng đồng chí đảng ủy viên trong Đảng ủy đều được phân công, phân nhiệm rõ ràng luôn thể hiện vai trò trách nhiệm nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ đơn vị đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch.

- Về lãnh đạo công tác giáo dục, tư tưởng:

Đảng ủy Sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước, các chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đầy đủ, kịp thời cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đạt kết quả tốt, đặc biệt là đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Song song đó Đảng ủy cũng thường xuyên giáo dục đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; Chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về minh bạch tài sản, thu nhập và công tác phòng chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

- Về lãnh đạo công tác xây dựng đảng:

Ban Chấp hành Đảng bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng, các Chi ủy và Chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt mỗi tháng/1 lần, chất lượng sinh hoạt cũng đã được nâng cao, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tạo nguồn và phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ đã được các cấp ủy đảng quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã cử 98 quần chúng ưu tú tham gia các lớp lý luận chính trị kết nạp đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy Sở cũng đã chỉ đạo các chi ủy thực hiện tham gia công tác tổ chức, cán bộ theo đúng quy định, trong đó các cấp ủy đã phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên bảo đảm khách quan, dân chủ. Bên cạnh đó Đảng ủy đã kịp thời tiếp nhận, đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ những vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị của cán bộ đảng viên.

 Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm đã tuân thủ thực hiện theo hướng dẫn của ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng như Đảng ủy Khối. Công tác phân loại, bình bầu Tổ chức đảng và Đảng viên được minh bạch, dân chủ, bảo đảm đúng tỷ lệ quy định.

- Về lãnh đạo xây dựng cơ quan và các Đoàn thể chính trị-xã hội:

Trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ Sở thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Sở, để lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng cơ quan vững mạnh, trong đó tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nội quy cơ quan, xây dựng các quy chế quy định như: Quy chế hoạt động cơ quan; Quy chế dân chủ; quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ...

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ luôn quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức đoàn thể thông qua Đại hội nhiệm kỳ các đoàn thể. Phong trào đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đã định hướng cho các đoàn thể tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, các đoàn thể đã thể hiện là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào. Song song đó các đoàn thể đã tích cực tham gia các phong trào và các cuộc vận động do đoàn thể cấp trên phát động như: cuộc vận động xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa; phong trào văn nghệ, thể thao; các phong trào vì biển đảo quê hương… Kết quả thi đua hàng năm các đoàn thể trực thuộc đều đạt danh hiệu ”trong sạch vững mạnh ”.

Qua nhiệm kỳ Đại hội 2015–2020, với sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện Nghị quyết đại hội, Đảng bộ sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng ủy Sở, các chi ủy trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng tốt hơn. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ nhìn chung ổn định, bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải luôn giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, kiên định với chủ nghĩa Mác- LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hàng năm cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc đều hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác xây dựng đảng có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Các đoàn thể trực thuộc ngày càng được củng cố, là hạt nhân nòng cốt của phong trào. Những kết quả, thành tích đạt được của Đảng bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ lần thứ IV (2020 – 2025) Đảng bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục tăng cường thực hiện cải cách hành chính ngành tài nguyên và môi trường nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Đảng bộ Sở sẽ nổ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở giai đoạn 2020-2025, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!