Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Thông qua danh mục nhiệm vụ năm 2021. Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Sơn Hải – Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường cùng với các Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

1280x623

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi họp, Ông Sầm Đỗ Dũng - Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thông qua Quyết định số 1152/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 nêu rõ các nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện trong năm 2021, cụ thể gồm 76 nhiệm vụ, trong đó 68 nhiệm vụ có thời hạn và 08 nhiệm vụ thường xuyên.

Sau khi các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có ý kiến góp ý đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ đạo tại buổi họp một số nội dung như sau:

1. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1152/QĐ-STNMT, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Sở thực hiện các Nghị quyết, Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch này trong năm 2021. Bên cạnh đó, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua và các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Tỉnh giao.

2. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở Kế hoạch, chương trình hành động của địa phương và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2021 của ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương và báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 15 của tháng cuối quý về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và theo dõi, đôn đốc nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!