Sáng ngày 05 tháng 4 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường họp giao ban công tác cải cách hành chính và đánh giá công tác Quý I năm 2021. Tham gia buổi họp có ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng thủ trưởng các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

1280x623

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Trà Ngọc Phong – Phó Chánh Văn phòng Sở đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2021, cụ thể như sau:

1. Về công tác giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 367 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 307 hồ sơ đạt 97,2 %), tiếp nhận và giải quyết về lĩnh vực đất đai là 10.967 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 6.880 hồ sơ đạt 91,31%).

2. Về thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành 02/09 nhiệm vụ có thời hạn (chiếm tỷ lệ 22,2 %), 07/09 nhiệm vụ đang thực hiện.

 Cụ thể các nhiệm vụ phải hoàn thành trong Quý I năm 2021 là:

- Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường bên ngoài khu công nghiệp.

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020.

- Xây dựng và triển khai Đề án quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

Ông Trà Ngọc Phong - Phó Chánh Văn phòng Sở trình bày báo cáo tại cuộc họp

3. Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 1152/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tổng số nhiệm vụ là 76, trong đó 67 nhiệm vụ có thời hạn và 09 nhiệm vụ thường xuyên.

Đến nay, Sở đã hoàn thành 02 nhiệm vụ, đang thực hiện trong hạn 62 nhiệm vụ và đang thực hiện quá hạn 03 nhiệm vụ, 09 nhiệm vụ thường xuyên. Cụ thể 03 nhiệm vụ trễ hạn là:

  - Xây dựng kế hoạch định giá đất năm 2021.

  - Thực hiện thống kê đất đai năm 2020.

  - Xây dựng Đề cương và dự toán phí Đề án quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

4. Tình hình giải ngân các dự án trong năm 2020 và triển khai thực hiện các dự án trong năm 2021: Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 34/QĐ-STNMT về việc giao nhiệm vụ đầu mối quản lý dự án, đề án trong năm 2021, trong đó yêu cầu các đơn vị đầu mối xây dựng Kế hoạch thực hiện các đề án, dự án trong năm 2021 (theo sơ đồ Gantt), đảm bảo giải ngân hết kinh phí được bố trí trong năm 2021 theo Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Từ những kết quả đã đạt được trong Quý I, ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu, chỉ đạo tại cuộc họp như sau:

1. Về công tác giải quyết thủ tục hành chính cần đề ra những nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 như: đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện rà soát, xây dựng lại bộ thủ tục hành chính của ngành nhằm đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100% theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Quyết định số 1152/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

3. Về kế hoạch giải ngân Quý II năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1514/STNMT-KHTC ngày 24 tháng 3 năm 2021. Đề nghị trưởng các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở được giao làm đầu mối quản lý dự án khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ, đảm bảo khối lượng, chất lượng sản phẩm./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!