Thực hiện đề nghị của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Văn bản số 1526/MTTQ-BTT ngày 26/6/2021 về việc tăng cường vận động tham gia Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” năm 2021.

1280x623

Để phong trào được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền vận động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở nói riêng và các doanh nghiệp; đồng bào các tôn giáo, dân tộc; người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng nói chung tích cực hưởng ứng tham gia Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” lần thứ 2 năm 2021.

Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức, doanh nghiệp, thanh niên người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội nâng cao chất lượng các phong trào yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.

Nội dung công nhận là sáng kiến, ý tưởng mới được đề xuất ứng dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành…góp phần mang lại hiệu quả. Cụ thể như:

1. Các sáng kiến, ý tưởng mới về quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm.

2. Các sáng kiến, ý tưởng mới quản lý, cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, bao gồm:

 - Những sáng kiến trong việc xây dựng mới các văn bản quản lý, quy định của cơ quan, đơn vị hoặc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 - Phương pháp tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực, phương tiện làm việc.

 - Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.

 - Quy trình xử lý công việc mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

 - Những sáng kiến nâng cao công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Sáng kiến, ý tưởng mới về thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, bao gồm:

 - Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu).

 - Những cải tiến chế độ, phương pháp làm việc, quy trình tác nghiệp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

 - Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá.

 - Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện, học tập, nghiên cứu.

4. Sáng kiến trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.

 5. Những ý tưởng, sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn góp phần hoàn thành nhiệm vụ hoặc tạo sự lan tỏa đặc biệt.

Với các tiêu chí mang tính mới chưa được đề xuất và công nhận trước đây có tính mới so với đơn vị, địa phương, huyện, tỉnh, phù hợp với lĩnh vực công tác, học tập có khả năng ứng dụng triển khai cho nhóm, tập thể đáp ứng yêu cầu thiết thực nâng cao hiệu quả của đơn vị và khi ứng dụng sẽ tăng năng xuất lao động, tăng doanh thu, nâng cao chất lượng công việc mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị, cải thiện điều kiện làm việc.

Thời gian phát động, tổng kết đến hết ngày 29/10/2021.

Địa chỉ gửi bài, nhận bài thi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ban Tuyên giáo – Phong trào), Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa./.

Thể lệ Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” lần thứ 2 năm 2021 chi tiết tại đây.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!