Ngày 15/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp trực tuyến về công tác Cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 2021 và Kế hoạch 2022. Tham gia buổi họp có ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Sơn Hải và ông Phan Văn Mạnh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các thủ trưởng các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh, Ban Giám đốc Sở thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác cải cách hành chính.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trà Ngọc Phong – Phó Chánh Văn phòng Sở báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, qua đó cho thấy một số kết quả nổi bật trong năm vừa qua như:

1. Hoàn thành nâng cấp, cung cấp 100% Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 của 111 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường theo lộ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trong công tác chuyên môn, tiến tới mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Sở đã và đang xây dựng, vận hành phần mềm và kho số cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng ứng dụng giám sát quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức theo Kế hoạch số 83/KH-STNMT ngày 04/12/2020, Sở đã hoàn thành App giám sát quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức. Ngày 15/6/2021, đã cho ra mắt ứng dụng Sổ tay đất đai trên thiết bị di động (App), được thiết kế để vận hành trên hệ điều hành Android và iOS; đã gửi văn bản triển khai, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng giám sát quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân trên thiết bị di động (App iLand BRVT) đến các Sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và hệ thống các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đăng ký tài khoản truy cập.

- Vận hành hệ thống thông tin để phục vụ thí điểm cấp Giấy chứng nhận “không biên giới”, Sở đã triển khai vận hành phần mềm ViLIS, phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm Liên thông Thuế đảm bảo cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh triển khai thí điểm tại Chi nhánh huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa. Hiện nay, Sở đang tiếp tục triển khai vận hành hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu địa chính để phục vụ cấp Giấy chứng nhận “không biên giới” thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Điền, Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ và Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Vũng Tàu;

- Vận hành phần mềm quản lý đất công, Sở đã thực hiện rà soát, tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu cho 7.571 khu đất với tổng diện tích 11.104,20 ha và thực hiện công bố dữ liệu đến công dân và doanh nghiệp trên Internet tại địa chỉ http://qldatcong.sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/gis.

- Tham mưu trình phê duyệt dự án “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý tài nguyên, môi trường thông minh”: Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý tài nguyên, môi trường thông minh” của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dựa trên kết quả đạt được của năm vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính năm 2022 cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến nâng tỷ lệ, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 trong công tác cấp giấy chứng nhận và liên thông thuế, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa nền hành chính hiện nay; Xây dựng các App (phần mềm ứng dụng) ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến. Tạo sự thuận lợi, giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp trong việc liên hệ với đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính.

3. Tiếp tục tăng cường công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, đề xuất được các giải pháp hiệu quả; giải pháp kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế phù hợp, đáp ứng được yêu cầu với tình hình thực tế đặt ra; việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung, liên kết cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ việc tra cứu; cơ chế xác minh, xác thực, ký số để nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm tiến tới thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 thực hiện giải pháp cắt giảm thời gian giải quyết.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bộ thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

5. Tiếp tục thực hiện việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhất là trong công tác cải cách hành chính cần được quan tâm, chú trọng.

6. Tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và bức xúc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính, thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định.

7. Thường xuyên phổ biến, quán triệt các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

8. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Qua những kết quả đạt được của năm 2021, ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị năm tới tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính của cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; triển khai các giải pháp căn cơ trong Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, duy trì hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên hiện đại hóa nền hành chính; chú trọng khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm và chất lượng giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!