Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số” và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn/.

Trang thông tin điện tử của Chuyên mục chuyển đổi số

Mục tiêu của Chuyên mục T63 nhằm tạo ra một “nền tảng” để các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công về chuyển đổi số.

“Thành công đến từ chia sẻ” là thông điệp của Chuyên mục T63, với ý nghĩa mang lại lợi ích hai chiều, đó là vừa chia sẻ, phổ biến câu chuyện của mình cho các tổ chức bên ngoài, đồng thời được học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các nơi khác để có thể áp dụng cho tổ chức của mình.

Để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và trực tiếp tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan trên Chuyên mục T63.

Bên cạnh đó, dựa trên các câu chuyện chuyển đổi số được chia sẻ trên Chuyên mục T63, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tuyển chọn một số câu chuyện được gửi trước ngày 30/11/2022 để biên tập trong cuốn sách “Câu chuyện Chuyển đổi số năm 2022”.

Hướng dẫn tham gia Chuyên mục T63 và đăng tải các câu chuyện chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử https://t63.mic.gov.vn/./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Bộ Thông tin và Truyền thông
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!