Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 171 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
21/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN số BG 582836, BG 582837, BG 582838, BG 582839, BG 582840 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 15/12/2011
Tải file
22/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AG 077258 do UBND TPVT cấp ngày 24/10/2006
Tải file
23/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số BS 374869 do UBND TPBR cấp ngày 05/11/2014
Tải file
24/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AB 977853 số vào sổ H 00853 do UBND huyện Côn Đảo cấp ngày 22/11/2006
Tải file
18/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BO 279595, BO 279596 ngày 05/8/2013
Tải file
16/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số R 438480 do UBND tỉnh cấp ngày 17/01/2001
Tải file
17/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AG 077259 do UBND TPVT cấp ngày 24/10/2006
Tải file
15/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số CS 734726 do Sở TNMT cấp ngày 28/8/2019
Tải file
07/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BG 614936 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 12/10/2011
Tải file
08/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CT 315636 do Sở TNMT cấp ngày 29/10/2019
Tải file
06/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số V 094950 do UBND TPVT cấp ngày 11/8/2003
Tải file
04/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số X 271680 ngày 25/11/2003
Tải file
05/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số CB 951559 do UBND TXBR cấp ngày 12/4/2005
Tải file
02/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số CĐ 627239 do Sở TNMT cấp ngày 28/12/2016
Tải file
03/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CR 905860, CR 905861, CR 905862, CR 905863, CR 905864 ngày 12/7/2019
Tải file
1132/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AD 689246 do UBND TXBR cấp ngày 08/12/2005
Tải file
1133/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AD 060569 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 21/9/2005
Tải file
1134/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BH 894743 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 23/02/2012
Tải file
1134/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BH 894743 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 23/02/2012
Tải file
1136/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số BS 306174 do UBND TPBR cấp ngày 01/7/2014
Tải file
123456789