GIỚI THIỆU

Lê Ngọc Linh
Giám đốc sở
0254.3807.389
0906.672.667
Nguyễn Hữu Lợi
Phó Giám đốc sở
0254.3811.746
0903.755.064
Phan Văn Mạnh
Phó Giám đốc sở
0254.3727.439
0913.782.331
Đặng Sơn Hải
Phó Giám đốc sở
0254.3727975
0913.128.117