Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 1907 văn bản
Số hiệuNgày kýLĩnh vựcNội dung
[ Thông báo]
36/TB-TTPTQĐ   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16/01/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tấm Phát triển Quỹ đất tỉnh
Tải file
[ Công văn]
15/CCQLĐĐ-HCTH   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
15/01/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Vv công khai ngân sách Quý 4 năm 2019 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
Tải file
[ Quyết định]
01/QĐ-TTPTQĐ   Trung tâm Phát triển Quỹ đất
10/01/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
[ Quyết định]
02/QĐ-BHĐ   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
09/01/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
[ Quyết định]
03/QĐ-CCQLĐĐ  
09/01/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Vv công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai
Tải file
[ Quyết định]
04/QĐ-CCQLĐĐ  
09/01/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Vv công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai
Tải file
[ Quyết định]
10/QĐ-STNMT  
07/01/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc phân bổ kinh phí bổ sung từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020
Tải file
[ Công văn]
77/STNMT-CCBVMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
06/01/2020 MÔI TRƯỜNG Vvề việc góp ý nội dung dự thảo Luật BVMT sửa đổi và Tờ trình Chính phủ
Tải file
[ Quyết định]
02/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
02/01/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Vv công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
[ Quyết định]
01/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
02/01/2020 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tải file
[ Công văn]
05/STNMT-BHĐ   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
02/01/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý kiến về kế hoạch hoạt động và kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm của hợp phần 3 và 4 dự án "Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam"
Tải file
[ Quyết định]
1263/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
31/12/2019 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc phân bổ kinh phí bổ sung từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019
Tải file
[ Quyết định]
1277/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
31/12/2019 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc phân bổ kinh phí bổ sung từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019
Tải file
[ Quyết định]
1127/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
13/12/2019 THANH TRA Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tải file
[ Thông tư]
31/2018/TT-BTNMT  
09/02/2019 TÀI NGUYÊN NƯỚC Thông tư 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
Tải file
[ Thông tư]
34/2018/TT-BTNMT  
09/02/2019 TÀI NGUYÊN NƯỚC Thông tư 34/2018/TT-BTNMT quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
Tải file
[ Thông tư]
30/2018/TT-BTNMT  
09/02/2019 KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN Thông báo 30/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp, thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
Tải file
[ Thông báo]
145/TB-STNMT  
28/01/2019 MÔI TRƯỜNG Thông báo 145/TB-STNMT kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng phế liệu nhập khảu
Tải file
[ Thông báo]
146/TB-STNMT  
28/01/2019 MÔI TRƯỜNG Thông báo 146/TB-STNMT kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng nhập khẩu phế liệu
Tải file
[ Thông báo]
147/TB-STNMT  
28/01/2019 MÔI TRƯỜNG Thông báo 147/TB-STNMT kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng lô hàng nhập khẩu phế liệu
Tải file
12345678910...