Khảo sát mức độ hài lòng

Nhằm giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các tổ chức/công dân thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó xác định được những cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng được tốt hơn. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các tổ chức và công dân trong và ngoài tỉnh vui lòng cho biết ý kiến đối với các dịch vụ hành chính công dưới đây:

Câu 1

Thái độ của cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với Đơn vị

Câu 2

Chất lượng xử lý hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với các hồ sơ của Đơn vị đã nộp

Câu 3

Việc giữ gìn hồ sơ do Đơn vị nộp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Câu 4

Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý các hồ sơ của Đơn vị