GIỚI THIỆU

Nguyễn Văn Hải
Giám đốc sở
0254.3807.389
0984.727.255
Phan Văn Mạnh
Phó Giám đốc sở
0254.3727.439
0913.782.331
Đặng Sơn Hải
Phó Giám đốc sở
0254.3727.975
0913.128.117
Lê Anh Tú
Phó Giám đốc sở
0254.3727.300
0916.101.214
Nguyễn Thái Sinh
Phó Giám đốc sở
0909.334.887