Văn Bản chỉ đạo điều hành

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
262/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BO 165406, BO 165405 ngày 08/7/2013
Tải file
256/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số Đ 536035 do UBND TXBR
Tải file
257/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số BB 218418 do UBND TXBR cấp ngày 28/4/2010
Tải file
259/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung thuộc GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BD 689680 do UBND TPVT cấp ngày 16/12/2010
Tải file
254/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BH 436907 do UBND tỉnh cấp ngày 26/10/2011
Tải file
244/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số BS 306234 do UBND TPBR cấp 06/6/2014
Tải file
245/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số BC 865588 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 23/12/2010
Tải file
246/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số K 718512 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 12/4/1998
Tải file
252/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số X 540291 do UBND TXBR cấp ngày 16/4/2004
Tải file
235/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AD 594459 ngày 23/11/2005
Tải file
1841/STNMT-CCBVMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/04/2021 MÔI TRƯỜNG V/v hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (bên ngoài KCN)
Tải file
76/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/04/2021 ĐẤT ĐAI Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nhà tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Lan Anh 1 tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư
Tải file
1814/STNMT-KS Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/04/2021 DỰ THẢO VĂN BẢN V/v đề nghị đăng tải thông tin lấy ý kiến Dự thảo điều chỉnh quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh
Tải file
229/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 755913 ngày 04/12/2013
Tải file
230/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số O 891042 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 25/9/1999
Tải file
224/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung thuộc GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số R 531255 do UBND tỉnh cấp ngày 17/01/2001
Tải file
225/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AB 690368 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 23/5/2005
Tải file
226/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số BD 048960 do UBND TXBR cấp ngày 12/01/2011
Tải file
214/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN số AB 618192 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 12/5/2005
Tải file
215/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AK 928086 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 20/11/2007
Tải file
12345678910...