Thủ tục hành chính - Khiếu nại tố cáo

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính (Theo Cổng Dịch vụ công Quốc gia) Lĩnh vực Quyết định công bố Nội dung Thủ tục hành chính
1 1.010943 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Tiếp công dân 3866/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Chi tiết
2 2.002499 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn thư 3866/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Chi tiết
3 2.002407 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại 2614/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Chi tiết
4 2.002411 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại 2614/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Chi tiết
5 2.002394 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo 2986/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Chi tiết
6 2.002400 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng 1736/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Chi tiết
7 2.002402 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng 1736/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Chi tiết
8 2.002403 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng 1736/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Chi tiết
9 1.004267 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đất đai 2437/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chi tiết