Điều hành

TỔ CHỨC bị xử phạt trong LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Công ty Cao su Kenda (Việt Nam)

24/10/2019
Có hành vi thải khí thải (chỉ têu SO2) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
Tải quyết định tại đây

Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam

24/10/2019
Co hành vi chôn, lấp, đô chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường
Tải quyết định tại đây