Văn bản CHUYỂN ĐỔi SỐ

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
47/2024/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 09/05/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ Về quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia
Tải file
968/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
986/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
968/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
92/QĐ-BCĐ Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
63/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/03/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Tải file
1690/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ 26/12/2023 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Tải file
299/KH-BCĐ Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/11/2023 CHUYỂN ĐỔI SỐ Triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
4754/BTTTT-CĐSQG Công văn Bộ Thông tin và Truyền thông 18/09/2023 CHUYỂN ĐỔI SỐ Về việc phổ cập nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Tải file
56/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường 10/07/2023 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Tải file
56/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường 10/07/2023 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phụ lục I: DANH MỤC CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ TRỌNG TÂM NĂM 2023 - Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Tải file
180/QĐ-BCĐ Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/06/2023 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
Tải file
388/QĐ-BTNMT Quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/02/2023 CHUYỂN ĐỔI SỐ Ban hành Kế hoạch năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngtriển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Tải file
01/HD-STTTT Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông 11/08/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Hướng dẫn Tiêu chí xác định gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.
Tải file
01/QĐ-BCĐCĐS Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/08/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2022
Tải file
91/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/05/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Tải file
21/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/03/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch v.v thực hiện Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
27/QĐ-UBQGCĐS Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
Tải file
81/KH-STTTT Kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông 12/11/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch Kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ phát triển Đô thị thông minh và Chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Tải file
2050/CV-BCĐ Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/11/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ V/v trao đổi một số nội dung làm việc về tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ về Chuyển đổi số, Đô thị thông minh
Tải file
12