GIỚI THIỆU

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Quyết định thành lập: 902/QĐ-UBND
Ngày quyết định: 05/5/2015
Giám đốc sở: Nguyễn Văn Hải - SĐT: 0984.727.255
Phó Giám đốc sở: Phan Văn Mạnh - SĐT: 0913.782.331
Phó Giám đốc sở: Đặng Sơn Hải - SĐT: 0913.128.117
Phó Giám đốc sở: Lê Anh Tú - SĐT: 0916.101.214
FAX: 0254.385.7876
Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở

1.1. Sở Tài nguyên và Môi trường có 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về toàn bộ các hoạt động của Sở đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giám đốc do Chủ tịch UBND Tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định và theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ

1.2. Phó Giám đốc Sở là người giúp việc Giám đốc Sở, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ công tác được giao. Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND Tỉnh bổ nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

2.1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

2.1.1. Văn phòng Sở.

2.1.2. Thanh tra Sở.

2.1.3. Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn.

2.1.4. Phòng Tài nguyên Khoáng sản.

2.1.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

2.1.6. Phòng Quản lý Biển và Hải đảo.

2.2. Các đơn vị trực thuộc Sở gồm có:

2.2.1. Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường.

2.2.2. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

2.2.3. Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

2.2.4. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

2.2.5. Văn phòng Đăng ký đất đai.

2.2.6. Chi cục Bảo vệ Môi trường.

2.2.7. Chi cục Quản lý Đất đai.