GIỚI THIỆU

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: 31/2022/QĐ-UBND
Ngày quyết định: 14/12/2022
Giám đốc sở: Nguyễn Văn Hải - SĐT: 0984.727.255
Phó Giám đốc sở: Phan Văn Mạnh - SĐT: 0913.782.331
Phó Giám đốc sở: Lê Anh Tú - SĐT: 0916.101.214
Phó Giám đốc sở: Nguyễn Thái Sinh - SĐT: 0909.334.887
Phó Giám đốc sở: Phạm Quốc Đăng - SĐT: 0964.089.139
FAX: 0254.385.7876
Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phân bổ theo quy định hiện hành.

b) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở được quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm:

a) Văn phòng Sở.

b) Thanh tra Sở.

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản.

Phòng Quản lý đất đai.

Phòng Quản lý môi trường.

d) Các đơn vị trực thuộc Sở gồm có:

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Đăng ký đất đai.