THÔNG TIN QUY HOẠCH

Kế hoạch sử dụng đất

Ngày quyết định: 04/04/2022
Số quyết định: QÐ_1109_1186_1209_1234_1263_1346_1347_1433
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế hoạch sử dụng đất

Ngày quyết định: 30/12/2020
Số quyết định: QÐ_3995_3996_3997_3998_3999_3940_3941
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế hoạch sử dụng đất

Ngày quyết định: 06/09/2018
Số quyết định: 117/NQ-CP
Cơ quan ban hành: Chính phủ