THÔNG TIN QUY HOẠCH

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Số quyết định: 117/NQ-CP
Ngày quyết định: 06/09/2018
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải quyết định tại đây

Liên kết trang: https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/FileUpload/QuyHoach/KeHoach/3_KH_BRVT_2020_BRVT%20dgn.pdf