Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 2451 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
126/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số V 255879 được UBND huyện Long Đất (nay là UBND huyện Đất Đỏ) cấp ngày 29/5/2003
Tải file
127/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy GCN số BC 831573, BC 831574 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 30/9/2010 và GCN số BI 423517 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 05/4/2012
Tải file
123/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AG 287737 ngày 14/11/2006
Tải file
124/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số O 942021 ngày 16/02/2000
Tải file
125/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CP 978327 do Sở TNMT cấp ngày 11/01/2019
Tải file
122/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BN 708141 do UBND TPVT cấp ngày 20/11/2013
Tải file
120/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AP 834249 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 23/10/2009
Tải file
121/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số X 271510 ngày 03/11/2003
Tải file
13QĐ-CCQLĐĐ Quyết định Chi cục Quản lý Đất đai 18/02/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Quyết định công khai kinh phí bổ sung năm 2021 " Kinh phí trợ cấp tết năm 2021"
Tải file
09/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/02/2021 HÀNH CHÍNH Kế hoạch v.v Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tải file
105/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BL 951894 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 21/11/2012
Tải file
106/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số K 729705 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 03/02/1999
Tải file
107/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung thuộc GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số 7201031032 do UBND tỉnh cấp ngày 22/12/1999
Tải file
109/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số BC 212481 do UBND TXBR cấp ngày 24/6/2010
Tải file
110/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất số AC 608170 do UBND TXBR cấp ngày 25/7/2005
Tải file
111/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung thuộc GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BD 660703 do UBND TPVT cấp ngày 08/3/2011
Tải file
100/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số G 966439 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 22/01/1996
Tải file
101/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AH 438162 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 26/5/2008
Tải file
102/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số P 800039 được UBND huyện Long Đất (nay là UBND huyện Đất Đỏ) cấp ngày 16/8/2000
Tải file
103/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/02/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AP 485248 ngày 24/6/2009
Tải file
12345678910...