Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 3521 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
291/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 739844 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 06/02/2007 của bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao
Tải file
91/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/05/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Tải file
90/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/05/2022 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Vv phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (ký số)
Tải file
133/CV-VPĐKĐĐ-CNCĐ Công văn Văn phòng Đăng ký Đất đai Tỉnh 19/05/2022 ĐẤT ĐAI Vv cung cấp danh sách hồ sơ đủ điều kiện in Giấy chứng nhận hiện đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng (Đợt 6)
Tải file
283/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 020866 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 07/7/2003 (Hộ ông Trần Văn Chương)
Tải file
284/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 584574 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27/9/2016
Tải file
285/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 137658 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 03/7/2018.
Tải file
91/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/05/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
276/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận số CU 050359 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 12/12/2019
Tải file
277/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 739845 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 06/02/2007 của bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao
Tải file
281/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 425254 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 20/9/2000 (Nguyễn Văn Hà)
Tải file
272/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 705316 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 05/7/2007 (ông Trương Thanh Thống)
Tải file
34/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/05/2022 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
269/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/05/2022 HÀNH CHÍNH Quyết định v/v ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung)
Tải file
266/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận số CL 844261 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 23/5/2018
Tải file
267/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 271758 do UBND huyện Tân Thành ký ngày 25/11/2003 cho hộ ông Hoàng Văn Chung
Tải file
264/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 255537 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 28/5/2003 của ông Đồng Văn Đinh, đất tại thị trấn Phước Hải.
Tải file
265/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 105869 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 06/12/2010 (ông Nguyễn Đình Minh)
Tải file
261/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12/05/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 026302 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 11/01/2007 của Ông: Lê Hiếu Trung
Tải file
116/CV-VPĐKĐĐ-CNCĐ Công văn Văn phòng Đăng ký Đất đai Tỉnh 10/05/2022 ĐẤT ĐAI Vv cung cấp danh sách hồ sơ đủ điều kiện in Giấy chứng nhận hiện đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng ( đợt 5)
Tải file
12345678910...