GIỚI THIỆU

STT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

TÊN MIỀN

I

CỔNG TT-GTĐT TỈNH VÀ CÁC CỔNG THÀNH PHẦN

1.      

Cổng thông tin điện tử tỉnh

http://www.baria-vungtau.gov.vn

II

Các huyện, thị , thành phố

 

2.      

Huyện Châu Đức

http://chauduc.baria-vungtau.gov.vn/

3.      

Huyện Côn Đảo

http://condao.baria-vungtau.gov.vn/

4.      

Huyện Long Điền

http://longdien.baria-vungtau.gov.vn/

5.      

Huyện Xuyên Mộc

http://xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn/

6.      

Huyện Đất Đỏ

http://datdo.baria-vungtau.gov.vn/

7.      

Thành phố Rịa

http://baria.baria-vungtau.gov.vn/

8.      

Thành phố Vũng Tàu

http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/

9.      

Thị Phú Mỹ

http://phumy.baria-vungtau.gov.vn/

III

Sở, ban, ngành

 

10.  

Ban Dân Tộc

http://bandt.baria-vungtau.gov.vn/

11.  

Ban quản các khu công nghiệp

http://bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn/

12.  

Sở Công thương

http://soct.baria-vungtau.gov.vn/

13.  

Sở Du lịch

http://sodl.baria-vungtau.gov.vn/

14.  

Sở Giao thông vận tải

http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn/

15.  

Sở Giáo dục Đào tạo

http://bariavungtau.edu.vn/

16.  

Sở Khoa học Công nghệ

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/

17.  

Sở Kế hoạch Đầu

http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn/

18.  

Sở Lao động, Thương binh hội

http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn/

19.  

Sở Ngoại vụ

http://songoaivu.baria-vungtau.gov.vn/

20.  

Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn

http://sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn/

21.  

Sở Nội vụ

http://sonoivu.baria-vungtau.gov.vn/

22.  

Sở Thông tin Truyền thông

http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/

23.  

Sở Tài Chính

http://sotc.baria-vungtau.gov.vn/

24.  

Sở Tài nguyên Môi trường

http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/

25.  

Sở pháp

http://sotp.baria-vungtau.gov.vn/

26.  

Sở Văn hóa, Thể thao

http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn/

27.  

Sở Xây dựng

http://soxd.baria-vungtau.gov.vn/

28.  

Sở Y tế

http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/

29.  

Thanh tra Tỉnh

http://thanhtra.baria-vungtau.gov.vn/

IV

quan khác

 

30.  

Báo Rịa - Vũng Tàu

http://baobariavungtau.com.vn/

31.  

Bảo hiểm hội Tỉnh

http://bhxhbrvt.gov.vn/

32.  

Bảo tàng Tỉnh

http://www.baotangbrvt.org.vn/

33.  

CTTĐT Thương mại, Dịch vụ Công nghiệp tỉnh

http://info.baria-vungtau.gov.vn/wps/portal

34.  

Chi cục Khai thác Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản

http://chicucktbvnlts.baria-vungtau.gov.vn/

35.  

Chi cục Kiểm Lâm

http://www.kiemlambrvt.org.vn/

36.  

Chi cục Quản đất đai

http://ccqldd.baria-vungtau.gov.vn/

37.  

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

http://chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn/

38.  

Công an tỉnh

http://congan.baria-vungtau.gov.vn/

39.  

Cảnh sát PCCC Tỉnh

http://pccc.baria-vungtau.gov.vn/

40.  

Cục Hải quan

https://haiquanvungtau.gov.vn/

41.  

Cục Thuế

http://brvt.gdt.gov.vn/wps/portal

42.  

Hội Khuyến học Tỉnh

http://hoikhuyenhoc.baria-vungtau.gov.vn/

43.  

Hội Nông dân Tỉnh

http://hnd.baria-vungtau.gov.vn/

44.  

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

http://www.hdtdkt.baria-vungtau.gov.vn/

45.  

Kho bạc Nhà Nước tỉnh Rịa - Vũng Tàu

http://kbnn.baria-vungtau.gov.vn/

46.  

Liên minh hợp tác

http://lienminhhtx.baria-vungtau.gov.vn/

47.  

Liên đoàn lao động

http://congdoanbrvt.org.vn/

48.  

Một cửa cấp

http://motcuacapxa.baria-vungtau.gov.vn/

49.  

Ngân hàng nhà nước CN tỉnh BR-VT

http://nhnn.baria-vungtau.gov.vn/

50.  

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh

http://quymoitruong.baria-vungtau.gov.vn/

51.  

Quỹ đầu phát triển BR-VT(BVDIF)

http://bvdif.vn/

52.  

Thư viện Tỉnh

http://thuvienbrvt.com.vn

53.  

Trung tâm Dạy nghề Hỗ trợ nông dân

http://ttdaynghehotronongdan.baria-vungtau.gov.vn/

54.  

Trung tâm Khuyến công

http://khuyencong.baria-vungtau.gov.vn/

55.  

Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư

http://knkn.baria-vungtau.gov.vn/

56.  

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

http://kythuattdc.baria-vungtau.gov.vn/

57.  

Trung tâm Xúc tiến thương mại

http://xttm.baria-vungtau.gov.vn/

58.  

Trung tâm Xúc tiến đầu

http://invest-bariavungtau.gov.vn/

59.  

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ

http://ttudtbkhcn.baria-vungtau.gov.vn/

60.  

Trường Chính trị Tỉnh

http://truongchinhtri.baria-vungtau.gov.vn/

61.  

Tòa án Tỉnh

https://bariavungtau.toaan.gov.vn/

62.  

Đoàn TNCS HCM tỉnh Rịa - Vũng Tàu

https://tuoitrebariavungtau.vn/

63.  

Đài phát thanh truyền hình

http://brt.vn/

V

Doanh nghiệp nhà nước

 

64.  

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

http://xosobariavungtau.com.vn/