Dự án

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

Tải file

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tải file

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải file

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

Tải file

Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Tải file

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022

Tải file

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Tải file

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021

Tải file

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021

Tải file

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2021

Tải file

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tải file

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Tải file

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2020

Tải file

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file

Quyết định số 620A/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của Văn phòng Sở

Tải file

Quyết định số 1078/QĐ-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Tải file