Văn Bản Sở Tài nguyên và Môi trường

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020
Tải file
Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2020
Tải file
Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai tình hình quản lý , sử dụng xe ô tô, tài sản cố định khác năm 2020
Tải file
Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2020
Tải file
Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019
Tải file
Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
Tải file
Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai tình hình sử dụng tài sản công
Tải file
21/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN số BG 582836, BG 582837, BG 582838, BG 582839, BG 582840 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 15/12/2011
Tải file
22/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AG 077258 do UBND TPVT cấp ngày 24/10/2006
Tải file
23/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số BS 374869 do UBND TPBR cấp ngày 05/11/2014
Tải file
24/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AB 977853 số vào sổ H 00853 do UBND huyện Côn Đảo cấp ngày 22/11/2006
Tải file
16/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số R 438480 do UBND tỉnh cấp ngày 17/01/2001
Tải file
17/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AG 077259 do UBND TPVT cấp ngày 24/10/2006
Tải file
05/TB -STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/01/2021 ĐẤT ĐAI Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở xã hội Lan Anh 1 tại thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư
Tải file
18/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BO 279595, BO 279596 ngày 05/8/2013
Tải file
15/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số CS 734726 do Sở TNMT cấp ngày 28/8/2019
Tải file
04/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/01/2021 MÔI TRƯỜNG Thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc của Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Tải file
10/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/01/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
11/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/01/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
07/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/01/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BG 614936 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 12/10/2011
Tải file
12345678910...