Văn Bản dự thảo

Tìm thấy: 35 văn bản
Loại văn bảnCơ quan ban hànhNgày bắt đầuNgày kết thúcLĩnh vựcNội dungGóp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/06/2022 30/06/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy v.v triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng, thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 16/06/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý về dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (bản trình Chính phủ)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/04/2022 15/04/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án,Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh (văn bản lần 2)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Chính phủ 24/03/2022 04/04/2022 ĐẤT ĐAI V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/03/2022 16/04/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị Quyết của HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/03/2022 16/04/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị Quyết của HĐND về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/02/2022 26/02/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị tham gia ý kiến góp ý (lần 2) đối với Dự thảo Quyết định kèm theo bản đồ thể hiện đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/02/2022 10/02/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý về dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/02/2022 20/02/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/02/2022 09/03/2022 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Dự thảo tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh và nội dung Bộ đơn giá Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/02/2022 09/03/2022 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh và nội dung Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/01/2022 25/01/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý các dự thảo triển khai thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/12/2021 10/01/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v Đề nghị góp ý kiến Dự thảo Báo cáo môi trường biển và hải đảo và Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/12/2021 15/12/2021 TÀI NGUYÊN NƯỚC V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/12/2021 20/12/2021 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2021
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/11/2021 18/11/2021 ĐẤT ĐAI V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh Phương án Bảng giá đất điều chỉnh (2020-2024) áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2024
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/10/2021 08/11/2021 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Dự thảo Quyết định ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/10/2021 20/10/2021 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân vùng tiếp nhận nước thải và phân vùng kiểm soát khí thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (lần 2)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/09/2021 01/10/2021 ĐẤT ĐAI V/v góp ý Dự thảo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/09/2021 27/09/2021 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Về việc đề nghị góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển
Tải file
Góp ý
12