Văn Bản dự thảo

Tìm thấy: 94 văn bản
Loại văn bảnCơ quan ban hànhNgày bắt đầuNgày kết thúcLĩnh vựcNội dungGóp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 10/07/2024 10/08/2024 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 ĐẤT ĐAI V/v đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 01/01/0001 01/01/0001 ĐẤT ĐAI V/v truyền thông chính sách về dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao tại Luật Đất đai 2024 thuộc thẩm quyền HĐND và UBND tỉnh ban hành
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 04/07/2024 10/07/2024 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Về việc đề nghị góp ý kiến về dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, môi trường vùng ven bờ và hải đảo
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Về việc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh và nội dung Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/06/2024 10/07/2024 ĐƠN GIÁ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Về việc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh và nội dung Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa 07/06/2024 21/06/2024 MÔI TRƯỜNG Về việc tham vấn dự án Đường Quy hoạch N6 nối dài, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa.
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/06/2024 19/06/2024 MÔI TRƯỜNG Đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án , cải tạo nâng công suất nhà máy nước Phước Bửu lên 7.500m3/ngày
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 07/05/2024 21/05/2024 MÔI TRƯỜNG Về việc tham vấn dự án Đường Lê Long Vân nối dài, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa.
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Phòng Quản lý đất đai 01/01/0001 01/01/0001 ĐẤT ĐAI Về việc đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 ĐẤT ĐAI Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định về mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 ĐẤT ĐAI TỜ TRÌNH - Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Bộ Tài nguyên và Môi trường 22/03/2024 22/04/2024 ĐẤT ĐAI Về việc lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/03/2024 25/03/2024 MÔI TRƯỜNG V/v đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án Đường Tỉnh lộ 997
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/03/2024 07/03/2024 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh về góp ý kiến Quy hoạch không gian biển Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 và Quyết định số 52/2013/QĐ- UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 ĐẤT ĐAI Văn bản - đề nghị đăng tải nội dung dự thảo Phương án giá dịch vụ hỗ trợ đăng ký biến động đất đai theo yêu cầu trên địa bàn tỉnh BR-VT lên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản 01/01/0001 01/01/0001 DỰ THẢO VĂN BẢN Về việc góp ý kiến dự thảo Tờ trình, văn bản của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1280/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/11/2023 18/11/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý đối với dự thảo lần 02 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (lần 02)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/10/2023 20/10/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v rà soát, góp ý về hồ sơ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hoàn thiện)
Tải file
Góp ý
12345