Văn Bản dự thảo

Tìm thấy: 85 văn bản
Loại văn bảnCơ quan ban hànhNgày bắt đầuNgày kết thúcLĩnh vựcNội dungGóp ý
Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 ĐẤT ĐAI Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định về mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 ĐẤT ĐAI TỜ TRÌNH - Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 01/01/0001 01/01/0001 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Về việc góp ý kiến về Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Bộ Tài nguyên và Môi trường 22/03/2024 22/04/2024 ĐẤT ĐAI Về việc lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/03/2024 25/03/2024 MÔI TRƯỜNG V/v đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án Đường Tỉnh lộ 997
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/03/2024 07/03/2024 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh về góp ý kiến Quy hoạch không gian biển Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 và Quyết định số 52/2013/QĐ- UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 ĐẤT ĐAI Văn bản - đề nghị đăng tải nội dung dự thảo Phương án giá dịch vụ hỗ trợ đăng ký biến động đất đai theo yêu cầu trên địa bàn tỉnh BR-VT lên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản 01/01/0001 01/01/0001 DỰ THẢO VĂN BẢN Về việc góp ý kiến dự thảo Tờ trình, văn bản của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1280/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/11/2023 18/11/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý đối với dự thảo lần 02 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (lần 02)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/10/2023 20/10/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v rà soát, góp ý về hồ sơ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hoàn thiện)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản 18/10/2023 23/10/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý kiến về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (phục vụ công tác thẩm tra)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/10/2023 10/10/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị phối hợp có ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh giai đoạn 2023-2030 (lần 02)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/10/2023 10/10/2023 ĐẤT ĐAI V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2023 28/09/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v triển khai thực hiện văn bản hợp nhất Nghị định Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2023 25/09/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị phối hợp có ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh giai đoạn 2023-2030
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/08/2023 05/09/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v ý kiến thẩm định hồ sơ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/08/2023 11/09/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn) (Quy mô 6,71 km)"
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/08/2023 25/08/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/07/2023 26/07/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị phối hợp góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn trong vùng biển Việt Nam
Tải file
Góp ý
12345