DỰ ÁN

Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng dịch vụ chia sẻ thông tin, dữ liệu các thành phần Cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường”

18/11/2022
Lĩnh vực: Chuyển đổi số
Mục tiêu đầu tư: - Chia sẻ thông tin dữ liệu của ngành Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; - Đảm bảo việc cung cấp, chia sẻ thông tin một cách thuận lợi, an toàn dữ liệu số với cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định; - Dữ liệu chia sẻ phải bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật; - Hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất về quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ và có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả; về kết nối, chia sẻ dữ liệu, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; - Thiết lập môi trường tích hợp, liên thông Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, bộ, ngành trên cơ sở các nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến, điện toán đám mây, mô hình quản lý dữ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI)... bảo đảm cung cấp đủ hạ tầng tính toán, phân tích, kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường trên phạm vi toàn quốc; - Xây dựng nền tảng, cơ chế tiếp cận, khai thác, chia sẻ, sử dụng và phân tích, xử lý phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng ngành tài nguyên và môi trường số, Chính phủ số, xã hội số; - Bảo đảm dữ liệu chia sẻ phải có khả năng gửi, nhận, lưu trữ, xử lý được bằng thiết bị số; tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và các nguyên tắc được quy định; phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm
Nội dung nhiệm vụ thực hiện tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có quy mô chia sẻ thông tin, dữ liệu cho các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong tỉnh.
File đính kèm

Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025

19/08/2022
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm
Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường không khí và công tác quản lý chất lượng môi trường không khí, cụ thể như sau: a) Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí bằng các nguồn dữ liệu quan trắc môi trường. b) Thực hiện kiểm kê phát thải để xác định các nguồn khí thải chính. c) Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí bàng mô hình khuếch tán. d) Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe cộng đồng. đ) Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất lượng môi trường khống khí. e) Tổng hợp kết quả, đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường không khí, hiện trạng công tác quản lý chất lượng môi trường không khí Nội dung 2: Xác định mục tiêu quản lý chất lượng môi trường không khí. Nội dung 3: Xác định, phân tích chi phí - hiệu quả, đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí được ưu tiên thực hiện. Nội dung 4: Đề xuất các nội dung và lộ trình thực hiện của Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí. Nội dung 5: Tham vấn dự thảo Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí. Nội dung 6: Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí.
File đính kèm

Điều tra, kiểm kê và định giá rừng đổi với diện tích chuyên đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc Dự án Khu đô thị mới Gò Găng, thành phố Vũng Tàu.

01/08/2022
Lĩnh vực: Đất đai
Mục tiêu đầu tư: - Xác định được hiện trạng diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chất lượng và trừ lượng rừng tại khu vực triển khai dự án Khu đô thị mới Gò Găng, thành phố Vũng Tàu phù hợp với Thông tư sổ 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. - Xác định được giá trị cho từng lô rừng, trạng thái rừng đối với khu vực dự án phù hợp Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm
- Điều tra, kiểm kê, xác định hiện trạng rừng, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trong khu vực dự án. - Điều tra, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp. - Điều tra đánh giá chất lượng rừng và trữ lượng rừng tại các lô trạng thái trong khu vực thực hiện. - Xác định giá rừng cho các lô rừng và toàn bộ khu rừng.
File đính kèm

Đánh giá tác động của việc thay đổi sử dụng đất đến đa dạng sinh học, chức năng sinh thái của hệ sinh thái tinh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/07/2022
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, chức năng sinh thái của hệ sinh thái và phân tích tác động của việc quy hoạch sử dụng đất đến đa dạng sinh học, chức năng sinh thái của hệ sinh thái nhằm đưa ra giải pháp khôi phục bảo vệ các hệ sinh thái, nguồn tài nguyên rừng, đa dạng loài và đa dạng di truyền để bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn sự diệt vong của các loài quý hiểm, đặc hữu là một việc làm cấp bách, phục vụ cho việc quy hoạch, bảo tồn đa dạng sinh học; trong đó bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái biển - đảo phải đảm bảo ổn định lâu dài.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm
Nội dung 1: Thu thập số liệu, dữ liệu ban đầu. bao gồm; Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu và phân tích các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan; Thu thập dữ liệu ảnh viễn thám, khí hậu, địa hình. Nội dung 2: Xây dựng bản đồ hiện trạng thảm phủ rừng và phân tích đánh giá thay đổi thảm phủ rừng theo các thời điểm ảnh đã thu thập. Nội dung 3: Xây dựng bản đồ đa dạng sinh học diễn biến các giai đoạn. Nội dung 4: Điều tra và kiểm chứng bản đồ đa dạng sinh học. Nội dung 5: Phân tích đánh giá tác động của việc quy hoạch sử dụng đất đen đa dạng sinh học, chức năng sinh thái của hệ sinh thái. Nội dung 6: Đề xuất giải pháp khôi phục bảo vệ các hệ sinh thái, nguồn tài nguyên rừng, đa dạng loài và đa dạng di truyền. Nội dung 7: Lấy ý kiến các cơ quan chức năng và nhà khoa học. Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu và xây dựng báo cáo tổng kết hoàn thiện dự án.
File đính kèm

Lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17/03/2022
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: Đánh giá hiện trạng công trình, hồ, ao, đầm, phá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đánh giá nguồn nước đến các công trình hồ, ao, đầm, phá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đề xuất các công trình hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm
Điều tra, khảo sát, thu thập bổ sung tài liệu. Tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu, tài liệu. Tính toán, đánh giá dòng chảy. Xây dựng bản đồ công trình hồ, ao, đầm, phá không được san lấp. Đề xuất giải pháp và kiến nghị.
File đính kèm

Lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17/03/2022
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: Đánh giá hiện trạng công trình, hồ, ao, đầm, phá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đánh giá nguồn nước đến các công trình hồ, ao, đầm, phá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đề xuất các công trình hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm
Điều tra, khảo sát, thu thập bổ sung tài liệu. Tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu, tài liệu. Tính toán, đánh giá dòng chảy. Xây dựng bản đồ công trình hồ, ao, đầm, phá không được san lấp. Đề xuất giải pháp và kiến nghị.
File đính kèm

Quan trắc, thống kê, cập nhật thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học và cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

10/02/2022
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: Xác định, củng cố dữ liệu về những biến động, thay đổi của các hệ sinh thái thông qua thực hiện đánh giá diễn biến độ phủ bề mặt theo không gian và thời gian; đồng thời, cập nhật, hệ thống hóa dữ liệu đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quan trắc đa dạng sinh học và môi trường; đặt cơ sở hướng đến mục tiêu chung xây dựng hệ thống quan trắc biến động về đa dạng sinh học, nguồn gen, bảo tồn và quan trắc môi trường bằng chỉ thị sinh học trong tương lai.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm
Đánh giá tính đa dạng về các hệ sinh thái, sinh cảnh gồm: diện tích, phân bố, tình hình khai thác, sử dụng các hệ sinh thái trong phạm vi nghiên cứu của dự án. Rà soát, kiểm kê, tổng họp các tài liệu dữ liệu hiện có về đa dạng sinh học cho các nhóm động thực vật trên cạn và khu hệ thuỷ sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bao gồm khu hệ động thực vật trên cạn (thực vật bậc cao, khu hệ thú, lưỡng cư, bò sát, chim) và khu hệ thuỷ sinh vật (khu hệ cá, thực vật phù du, tảo đáy, động vật phù du, động vật đáy cỡ lớn và tuyến trùng). Thống kê, cập nhật thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bao gồm: khu hệ động thực vật trên cạn (thực vật bậc cao, khu hệ thú, lưỡng cư, bò sát, chim) và khu hệ thuỷ sinh vật (khu hệ cá, thực vật phù du, tảo đáy, động vật phù du, động vật đáy cỡ lớn và tuyến trùng). Tiến hành điều tra, khảo sát bổ sung các nhóm sinh vật còn thiếu như khu hệ tuyến trùng, khu hệ tảo đáy, và các loài sinh vật chưa được ghi nhận ở các nhóm động thực vật. Cập nhật thêm dữ liệu về hình ảnh minh hoạ, thông tin định lượng, phạm vi phân bố cho khu hệ thực vật bậc cao, khu hệ thú, lưỡng cư, bò sát, chim, khu hệ cá, và khu hệ thuỷ sinh vật (thực vật phù du, tảo đáy, động vật phù du, động vật đáy cỡ lớn và tuyến trùng). Cung cấp dữ liệu hình ảnh làm cơ sở cập nhật dữ liệu đa dạng sinh học cho tỉnh. Điều tra lập danh lục và đánh giá về hiện trạng phân bố, khai thác, sử dụng các loài quý hiếm, loài ngoại lai và các loài có giá trị kinh tế cao ở tỉnh, đặc biệt là nhóm thực vật bậc cao, thú, chim, lưỡng cư, bò sát, cá và hai mảnh vỏ. Thành lập các bản đồ phân bố cho khu hệ động thực vật trên cạn và khu hệ thuỷ sinh. Lập bản đồ phân bố các loài quý hiếm, loài ngoại lai và các loài có giá trị kinh tế cao ở tỉnh, đặc biệt là nhóm thực vật bậc cao, thú, chim, lưỡng cư, bò sát và cá. Xây dựng bản đồ đánh giá thay đổi hiện trạng sử dụng đất, biến đổi các hệ sinh thái (1985 đến 2021) bằng công nghệ viễn thám.
File đính kèm

Đề cương nhiệm vụ lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Cù Lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu giai đoạn đến 2035

26/10/2021
Lĩnh vực: Đất đai
Mục tiêu đầu tư: - Cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; góp phần hoàn thành đạt và vượt các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đô thị và trình độ phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2020-2035 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bến Đình được phê duyệt. - Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện khu vực phát triển đô thị theo từng giai đoạn, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

13/08/2021
Lĩnh vực: Biển và Hải đảo
Mục tiêu đầu tư: - Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đáp ứng quy định tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; nhằm phục vụ công tác cập nhật, truy vấn nhanh thông tin cơ sở dữ liệu trung tâm; hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan, sở, ban, ngành; cung cấp, trao đổi thông tin nhanh và chính xác; kiểm tra thông tin để tránh trùng lặp, mâu thuẫn trong thu thập, khai thác và sử dụng; đạt được những hiệu quả kinh tế thiết thực nhất. - Tạo kênh thông tin công bố, chia sẻ, kết nối các dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với các lĩnh vực khác của ngành tài nguyên và môi trường, với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. - Tạo lập mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu trên Web-based và Web-based GIS, nhằm tích hợp và hệ thống hóa các thông tin tổng hợp về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo một cách đồng nhất và có cơ sở khoa học; đảm bảo tích hợp vào Hệ thống thông tin Địa lý theo tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu chung của tỉnh và của Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Xây dựng quy trình phối hợp giữa các bộ phận liên quan để khai thác, cập nhật dữ liệu, làm cơ sở cho công tác quản lý không gian biển và hải đảo của tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, cảng,... một cách hợp lý; nâng cao năng lực về quản lý và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu cho cán bộ, công chức phục vụ công tác quản lý tổng hợp vùng biển và hải đảo, nâng cao hiệu quả trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Nâng cấp phần mềm Kho số tư liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường trên nền tảng di động”

12/08/2021
Lĩnh vực: Chuyển đổi số
Mục tiêu đầu tư: - Xây dựng 02 ứng dụng trên thiết bị di động (App mobile) Quản lý kho tư liệu tài nguyên và môi trường (gọi tắt là App mobile Kho số) trên nền tảng Android và iOS để phục vụ công tác tra cứu, khai thác, sử dụng, quản lý thông tin, tư liệu ngành Tài nguyên và Môi trường. - Phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng tư liệu của người dân và doanh nghiệp thông qua App mobile. - Kết nối, chia sẻ tư liệu của ngành với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ điều tra, kiểm kê và định giá rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

24/07/2021
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: - Xác định được hiện trạng diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chất lượng và trữ lượng rừng đối với phạm vị khu rừng thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ phù hợp Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. - Xác định giá trị cho từng lô rừng thuộc phạm vi dự án Trugn tâm Logistics Cái Mép Hạ phù hợp với Thông tư sô 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng. - Làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương, nhiệm vụ lập Kế hoạch bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

12/07/2021
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mục tiêu đầu tư: Đánh giá tình hình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; rà soát, xác định cụ thế các vùng bố trí dân cư các vùng thiên tai (sạt lở vùng bờ sông, bờ biển, cơ sạt lở đất núi, lũ ổng, lũ quét, ngập lũ, xâm nhập mặn, nước biên dâng, sóng thần), đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bố trí di dời người dân đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, góp phần phát triến kinh tế - xã hội tỉnh.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương nhiệm vụ lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển khu đô thị Gò Găng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2035

08/04/2021
Lĩnh vực: Đất đai
Mục tiêu đầu tư: - Cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; góp phần hoàn thành đạt và vượt các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đô thị và trình độ phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2020-2035 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Gò Găng được phê duyệt. - Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện khu vực phát triển đô thị theo từng giai đoạn, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Xây dựng Chương trình quan trắc Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 -2025

30/03/2021
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 -2025, trên cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường (nước biển ven bờ; nước mặt: sông, suối, hồ; môi trường không khí xung quanh; môi trường đất; trầm tích và HST thủy sản), đảm bảo đủ dữ liệu, thông tin đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, dự báo diễn biến chất lượng môi trường theo thời gian và không gian và kịp thời cảnh báo các hiện tượng suy thoái chất lượng môi trường.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Xây dựng Chương trình quan trắc Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025

26/03/2021
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 — 2025, trên cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường (nước biển ven bờ; nước mặt: sông, suối, hồ; môi trường không khí xung quanh; môi trường đất; trầm tích và HST thủy sinh), đảm bảo đủ dữ liệu, thông tin đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, dự báo diễn biến chất lượng môi trường theo thời gian và không gian và kịp thời cảnh báo các hiện tượng suy thoái chất lượng môi trường.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí Đề án tổng thể Tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

19/03/2021
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: Tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm nâng cao năng lực công tác quan trắc môi trường đáp ứng yêu cầu theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Về việc phê duyệt đề cương, dự toán công tác thẩm tra an toàn giao thông dự án đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2) thành phố Vũng Tàu

25/01/2021
Lĩnh vực: Đất đai
Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2), thành phố Vũng Tàu kết nối giao thông trong khu vực nhằm cân bằng giao thông giữa trục đường 30/4, 51B và QL51C, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông, phát triển quỹ đất quanh khu vực, góp phần liên kết giữa khu vực trung tâm hành chính mới với khu Chí Linh - Cửa Lấp.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Dự án Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17/08/2020
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mục tiêu đầu tư: Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong các căn cứ đê xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo: Quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các sông, suối; Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hô chứa trên các lưu vực sông; Kế hoạch, phương án điều hòa, phân phôi nguôn nước trên lưu vực sông; Dự án xây dựng hồ chứa trên các sông, suôi; dự án chuyên nước lưu vực sông; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Các dự án có liên quan trực tiêp đến việc duy trì, bảo đảm dòng chảy tối thiểu trên sông, suối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Dự án Khu du lịch Hải Thuận tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

21/07/2020
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư:
Giai đoạn: Thu hồi
Rà soát dự án Khu du lịch Hải Thuận tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc
File đính kèm

Dự án khu du lịch sinh thái

02/12/2019
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư:
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm