DỰ ÁN

Đề cương nhiệm vụ lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Cù Lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu giai đoạn đến 2035

26/10/2021
Lĩnh vực: Đất đai
Mục tiêu đầu tư: - Cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; góp phần hoàn thành đạt và vượt các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đô thị và trình độ phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2020-2035 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bến Đình được phê duyệt. - Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện khu vực phát triển đô thị theo từng giai đoạn, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

13/08/2021
Lĩnh vực: Biển và Hải đảo
Mục tiêu đầu tư: - Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đáp ứng quy định tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; nhằm phục vụ công tác cập nhật, truy vấn nhanh thông tin cơ sở dữ liệu trung tâm; hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan, sở, ban, ngành; cung cấp, trao đổi thông tin nhanh và chính xác; kiểm tra thông tin để tránh trùng lặp, mâu thuẫn trong thu thập, khai thác và sử dụng; đạt được những hiệu quả kinh tế thiết thực nhất. - Tạo kênh thông tin công bố, chia sẻ, kết nối các dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với các lĩnh vực khác của ngành tài nguyên và môi trường, với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. - Tạo lập mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu trên Web-based và Web-based GIS, nhằm tích hợp và hệ thống hóa các thông tin tổng hợp về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo một cách đồng nhất và có cơ sở khoa học; đảm bảo tích hợp vào Hệ thống thông tin Địa lý theo tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu chung của tỉnh và của Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Xây dựng quy trình phối hợp giữa các bộ phận liên quan để khai thác, cập nhật dữ liệu, làm cơ sở cho công tác quản lý không gian biển và hải đảo của tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, cảng,... một cách hợp lý; nâng cao năng lực về quản lý và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu cho cán bộ, công chức phục vụ công tác quản lý tổng hợp vùng biển và hải đảo, nâng cao hiệu quả trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Nâng cấp phần mềm Kho số tư liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường trên nền tảng di động”

12/08/2021
Lĩnh vực: Chuyển đổi số
Mục tiêu đầu tư: - Xây dựng 02 ứng dụng trên thiết bị di động (App mobile) Quản lý kho tư liệu tài nguyên và môi trường (gọi tắt là App mobile Kho số) trên nền tảng Android và iOS để phục vụ công tác tra cứu, khai thác, sử dụng, quản lý thông tin, tư liệu ngành Tài nguyên và Môi trường. - Phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng tư liệu của người dân và doanh nghiệp thông qua App mobile. - Kết nối, chia sẻ tư liệu của ngành với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ điều tra, kiểm kê và định giá rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

24/07/2021
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: - Xác định được hiện trạng diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chất lượng và trữ lượng rừng đối với phạm vị khu rừng thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ phù hợp Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. - Xác định giá trị cho từng lô rừng thuộc phạm vi dự án Trugn tâm Logistics Cái Mép Hạ phù hợp với Thông tư sô 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng. - Làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương, nhiệm vụ lập Kế hoạch bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

12/07/2021
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mục tiêu đầu tư: Đánh giá tình hình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; rà soát, xác định cụ thế các vùng bố trí dân cư các vùng thiên tai (sạt lở vùng bờ sông, bờ biển, cơ sạt lở đất núi, lũ ổng, lũ quét, ngập lũ, xâm nhập mặn, nước biên dâng, sóng thần), đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bố trí di dời người dân đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, góp phần phát triến kinh tế - xã hội tỉnh.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương nhiệm vụ lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển khu đô thị Gò Găng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2035

08/04/2021
Lĩnh vực: Đất đai
Mục tiêu đầu tư: - Cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; góp phần hoàn thành đạt và vượt các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đô thị và trình độ phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2020-2035 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Gò Găng được phê duyệt. - Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện khu vực phát triển đô thị theo từng giai đoạn, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Xây dựng Chương trình quan trắc Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 -2025

30/03/2021
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 -2025, trên cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường (nước biển ven bờ; nước mặt: sông, suối, hồ; môi trường không khí xung quanh; môi trường đất; trầm tích và HST thủy sản), đảm bảo đủ dữ liệu, thông tin đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, dự báo diễn biến chất lượng môi trường theo thời gian và không gian và kịp thời cảnh báo các hiện tượng suy thoái chất lượng môi trường.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Xây dựng Chương trình quan trắc Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025

26/03/2021
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 — 2025, trên cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường (nước biển ven bờ; nước mặt: sông, suối, hồ; môi trường không khí xung quanh; môi trường đất; trầm tích và HST thủy sinh), đảm bảo đủ dữ liệu, thông tin đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, dự báo diễn biến chất lượng môi trường theo thời gian và không gian và kịp thời cảnh báo các hiện tượng suy thoái chất lượng môi trường.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí Đề án tổng thể Tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

19/03/2021
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư: Tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm nâng cao năng lực công tác quan trắc môi trường đáp ứng yêu cầu theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Về việc phê duyệt đề cương, dự toán công tác thẩm tra an toàn giao thông dự án đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2) thành phố Vũng Tàu

25/01/2021
Lĩnh vực: Đất đai
Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2), thành phố Vũng Tàu kết nối giao thông trong khu vực nhằm cân bằng giao thông giữa trục đường 30/4, 51B và QL51C, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông, phát triển quỹ đất quanh khu vực, góp phần liên kết giữa khu vực trung tâm hành chính mới với khu Chí Linh - Cửa Lấp.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Dự án Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17/08/2020
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mục tiêu đầu tư: Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong các căn cứ đê xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo: Quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các sông, suối; Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hô chứa trên các lưu vực sông; Kế hoạch, phương án điều hòa, phân phôi nguôn nước trên lưu vực sông; Dự án xây dựng hồ chứa trên các sông, suôi; dự án chuyên nước lưu vực sông; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Các dự án có liên quan trực tiêp đến việc duy trì, bảo đảm dòng chảy tối thiểu trên sông, suối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Dự án Khu du lịch Hải Thuận tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

21/07/2020
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư:
Giai đoạn: Thu hồi
Rà soát dự án Khu du lịch Hải Thuận tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc
File đính kèm

Dự án khu du lịch sinh thái

02/12/2019
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư:
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm