DỰ ÁN

Dự án Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17/08/2020
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mục tiêu đầu tư: Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong các căn cứ đê xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo: Quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các sông, suối; Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hô chứa trên các lưu vực sông; Kế hoạch, phương án điều hòa, phân phôi nguôn nước trên lưu vực sông; Dự án xây dựng hồ chứa trên các sông, suôi; dự án chuyên nước lưu vực sông; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Các dự án có liên quan trực tiêp đến việc duy trì, bảo đảm dòng chảy tối thiểu trên sông, suối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm

Dự án Khu du lịch Hải Thuận tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

21/07/2020
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư:
Giai đoạn: Thu hồi
Rà soát dự án Khu du lịch Hải Thuận tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc
File đính kèm

Dự án khu du lịch sinh thái

02/12/2019
Lĩnh vực: Môi trường
Mục tiêu đầu tư:
Giai đoạn: Giới thiệu địa điểm