Văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
8657/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/07/2022 HÀNH CHÍNH V/v tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP
Tải file
1941/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/07/2022 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1880/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/07/2022 TUYÊN TRUYỀN Quyết định ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên hệ thống Phản ánh hiện trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian thử nghiệm.
Tải file
1720/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/06/2022 HÀNH CHÍNH Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022
Tải file
91/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/05/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Tải file
90/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/05/2022 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Vv phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (ký số)
Tải file
1470/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/05/2022 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1408/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/05/2022 HÀNH CHÍNH Kế hoạch thông tin, tuyên truyềncải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022
Tải file
27/QĐ-UBQGCĐS Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
Tải file
676/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/03/2022 THANH TRA Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Bà RịaVũng Tàu năm 2022.
Tải file
2073/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/02/2022 THANH TRA Vv triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh
Tải file
02/2022/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/02/2022 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1957/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/02/2022 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Vv thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa
Tải file
434/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/02/2022 THANH TRA Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022
Tải file
369/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/01/2022 THANH TRA Vv kế hoạch kiểm tra năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải file
352/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2022 TUYÊN TRUYỀN V/v triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Tải file
01/CT-UBND Chỉ thị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2022 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH về tổ chức quản lý, điều hành NSNN năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Tải file
19/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2022 THANH TRA về việc phê duyệt danh sách Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022
Tải file
19/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2022 THANH TRA Phê duyệt danh sách Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022
Tải file
5139/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2021 HÀNH CHÍNH Ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
123456