Văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
2871/STNMT-VPĐK Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/04/2024 ĐẤT ĐAI Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định về mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
2871/STNMT-VPĐK Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/04/2024 ĐẤT ĐAI TỜ TRÌNH - Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tải file
90/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/04/2024 HÀNH CHÍNH Tổ chức tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2023 – 2030 và lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Tải file
863/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/04/2024 HÀNH CHÍNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
80/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/03/2024 TUYÊN TRUYỀN Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
32/KH-PTTH Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/03/2024 TUYÊN TRUYỀN Kế hoạch tổ chức cuộc thi Video clip “Tôi yêu Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2024
Tải file
63/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/03/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Tải file
56/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/03/2024 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Tải file
11/2024/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/03/2024 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Panoled ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
09/2024/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/03/2024 THANH TRA Về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cụ thể cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1170/STNMT-KHTC Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/02/2024 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 và Quyết định số 52/2013/QĐ- UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
391/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/02/2024 TÀI NGUYÊN NƯỚC Về phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
344/UBND-VP Thông báo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2024 ĐẤT ĐAI V/v lấy ý kiến (công khai) cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh
Tải file
85/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2024 HÀNH CHÍNH Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
10/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2024 THANH TRA Về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024
Tải file
30/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/01/2024 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
01/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/01/2024 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
3860/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/12/2023 THANH TRA V/v ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
3826/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/12/2023 AN TOÀN THÔNG TIN Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
3827/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/12/2023 AN TOÀN THÔNG TIN Danh mục dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
12345678910...