ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Quyết định thành lập: 3438/QĐ-UBND
Ngày quyết định: 01/02/2016
Giám đốc: Lê Tuấn Kiệt - SĐT: 0903.809.553
Phó Giám đốc: Võ Phi Long - SĐT: 0983.988.611
Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Sơn - SĐT: 0989.227.220
Điện thoại: 0254.3525.066
Email: ttqtptmt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
Website: quantracmoitruongvungtau.com
Địa chỉ: 28b Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Chức năng:

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường; cung cấp các dịch vụ về quan trắc tài nguyên và môi trường.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch quan trắc môi trường trên đất liền, biển, đảo thuộc địa bàn tỉnh.

- Thực hiện việc quan trắc, thu thập, cập nhật, tổng hợp và phân tích các dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Tổ chức giám định về môi trường theo yêu cầu của các ngành, các cấp phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.

- Tổ chức thu thập, quản lý, thống kê, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về môi trường; xây dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường của tỉnh.

- Tiếp nhận, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh; phổ biến thông tin, số liệu quan trắc môi trường cho cộng đồng.

- Tổ chức nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài, chương trình về lĩnh vực quan trắc tài nguyên và môi trường, tham mưu cho các cơ quan chức năng trong hoạch định chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện việc cung cấp số liệu và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng về hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật về tài nguyên và môi trường thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


Lê Tuấn Kiệt
Giám đốc
0254.3525.066
0903.809.553
Võ Phi Long
Phó Giám đốc
0254.3521.315
0983.988.611
Nguyễn Xuân Sơn
Phó Giám đốc
0254.3523.394
0989.227.220