ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Quyết định thành lập: 1728/QĐ-UBND
Ngày quyết định: 27/6/2017
Giám đốc: Phạm Huỳnh Quang Hiếu - SĐT: 0918.483.817
Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Hải - SĐT: 0913.706.035
Phó Giám đốc: Lê Hồng Hải - SĐT: 0903.773.622
Điện thoại: 0254.37.12345
Email: ttcntt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
Website: https://ttcntttnmt-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/TrangChu/Index2.aspx
Địa chỉ: Số 68 đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

1. Vị trí, chức năng

a) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

c) Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệtduyệt.

b) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở.

c) Tổ chức xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Tổ chức thực hiện tin học hoá quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

đ) Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử, thư điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

e) Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở.

g) Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

h) Kiểm định chất lượng sản phẩm bản đồ.

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.

k) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Pháp luật.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


Phạm Huỳnh Quang Hiếu
Giám đốc
0254.37.12345
0918.483.817
Nguyễn Xuân Hải
Phó Giám đốc
0254.37.12345
0913.706.035
Lê Hồng Hải
Phó Giám đốc
0254.37.12345
0903.773.622