GÓI THẦU

SttTên gói thầuNội dungFile đính kèm
1
Thực hiện dự án Xây dựng chương trình Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025
Quyết định về việc chọn nhà thầu thực hiện dự án Xây dựng chương trình Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 Tải file
2
Triển khai kết nối liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai Quốc gia
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói đấu thầu thực hiện nhiệm vụ Triển khai kết nối liên thông dữ liệu đáta đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai Quốc gia Tải file
3
Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu "Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020" Tải file
4
Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu "Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020" Tải file
5
Nâng cấp phần mềm Quản lý thu và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ nâng cấp phần mềm Quản lý thu và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tải file
6
Tuyên truyền quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2021
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện tuyên truyền quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2021 Tải file
7
Nâng cấp phần mềm ViLis phục vụ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Nâng cấp phần mềm ViLis phục vụ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai Tải file
8
Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Tải file