GÓI THẦU

SttTên gói thầuNội dungFile đính kèm
1
“tư vấn kiểm tra, nghiệm thu” thuộc nhiệm vụ “nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước”
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước” Tải file
2
Tư vấn xây dựng đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, suối và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nội tỉnh
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xây dựng đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, suối và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nội tỉnh Tải file
3
Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, xác định các đặc trưng cơ bản, lập bản đồ đặc trưng tài nguyên nước mặt (tỷ lệ 1: 50.000) đánh giá diễn biến tài nguyên nước mặt đối với nguồn nước nội tỉnh
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xây dựng đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, xác định các đặc trưng cơ bản, lập bản đồ đặc trưng tài nguyên nước mặt (tỷ lệ 1: 50.000) đánh giá diễn biến tài nguyên nước mặt đối với nguồn nước nội tỉnh Tải file
4
Tư vấn xây dựng đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, bản đồ tỷ lệ 1: 50.000 phần đất liền
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xây dựng đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, bản đồ tỷ lệ 1: 50.000 phần đất liền Tải file
5
Kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh đến năm 2025
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xây dựng đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh đến năm 2025 Tải file
6
Tư vấn Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm duy trì vận hành hệ thống thông tin dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm duy trì vận hành hệ thống thông tin dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường Tải file
7
Thực hiện dự án Xây dựng chương trình Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025
Quyết định về việc chọn nhà thầu thực hiện dự án Xây dựng chương trình Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 Tải file
8
Triển khai kết nối liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai Quốc gia
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói đấu thầu thực hiện nhiệm vụ Triển khai kết nối liên thông dữ liệu đáta đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai Quốc gia Tải file
9
Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu "Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020" Tải file
10
Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu "Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020" Tải file
11
Nâng cấp phần mềm Quản lý thu và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ nâng cấp phần mềm Quản lý thu và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tải file
12
Tuyên truyền quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2021
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện tuyên truyền quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2021 Tải file
13
Nâng cấp phần mềm ViLis phục vụ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Nâng cấp phần mềm ViLis phục vụ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai Tải file
14
Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Tải file