ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Quyết định thành lập: 503/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày quyết định: ngày 20 tháng 3 năm 2012
Phó giám đốc: Nguyễn Thiên Vũ - SĐT: 0916.920.646
Phó giám đốc: Phan Thanh Quyền - SĐT: 0909.953.308
Điện thoại: 02543. 711274
Email: trungtamphattrienquydattinh@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở làm việc các đơn vị Hành chính – Sự nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 123 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

1. Về vị trí, chức năng:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Về nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2.2- Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2.3- Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND tỉnh giao.

2.4- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

2.5- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2.6- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật đất đai.

2.7- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2.8- Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

2.9- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

2.10- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất theo quy định của pháp luật.

2.11- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

2.12- Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn, hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2.13- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.14- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


Nguyễn Thiên Vũ
Phó giám đốc
0254.3711.269
0916.920.646
Phan Thanh Quyền
Phó giám đốc
0909.953.308