Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án,Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh (văn bản lần 2)
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản