Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v lấy ý kiến đánh giá tác động đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh.
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản