Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ngày hội nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu Khoa học và Công nghệ, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vị thế của Khoa học và Công nghệ, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhất là lực lượng học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, có sáng tạo, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

1280x623

Để chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tổ chức các hoạt động như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nói riêng, của tỉnh và cả nước nói chung.

3. Phổ biến, giới thiệu những chủ trương, chính sách, pháp luật về Khoa học và Công nghệ mới được ban hành, nhằm phát triển ứng dụng Khoa học và Công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các Chiến lược/Chương trình quốc gia về Khoa học và Công nghệ đến năm 2030

4. Thông tin về các thành tựu Khoa học và Công nghệ nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các Sở ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ và những đóng góp thiết thực của Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm, tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

5. Bám sát quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 để tổ chức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiết kế banner, khẩu hiệu chào mừng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5” với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” trên Trang thông tin điện tử và đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5” đạt hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!