Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-STNMT về việc ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hưởng ứng hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Kế hoạch thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng và đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo (theo Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021), bao gồm:

- Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế.

- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

- Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

- Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển.

- Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển.

- Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

2. Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021, đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

- Đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021.

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng nhằm tuyên truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo.

- Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo hình thức trực tuyến về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

- Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên Trang thông tin điển tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, các ứng dụng và panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường đang vận hành.

3. Xây dựng Clip tuyên truyền hoạt động hưởng ứng Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021 với chủ đề: Ngày Đại dương Thế giới năm nay “Đại dương: Sự sống và sinh kế” và Tuần lễ Biển và Hải đảo là Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam đăng trên Panoled, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, các ứng dụng do Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!