Nhằm thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Cuộc thi); Ủy ban nhân dân tỉnh có ban hành Kế hoạch hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

1280x623

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tạo cơ hội cho Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và biểu dương, tôn vinh những Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đến toàn thể các công chức, viên chức trực thuộc Sở về đối tượng, thời gian, cách thức tham gia và nội dung Cuộc thi như sau:

1. Đối tượng là các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện và Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Nội dung: Phải có kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là kỹ năng thuyết trình và kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân.

3. Cách thức tham gia cuộc thi:

- Lựa chọn và cử 01 Báo cáo viên pháp luật và 01 Tuyên truyền viên pháp luật tham dự cuộc thi.

- Báo cáo viên pháp luật và Tuyên truyền viên pháp luật được lựa chọn tham dự 02 vòng thi, ôn tập và tập luyện theo tài liệu của Ban Tổ chức cuộc thi toàn quốc và hướng dẫn, định hướng của Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh.

4. Thời gian cuộc thi: Thực hiện theo tiến độ của Ban Tổ chức cuộc thi toàn quốc và Kế hoạch ban hành theo Quyết định 1037/QĐ-BTP. Chi tiết tại đây.

Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, góp phần đa dạng hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Bộ Tư pháp
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!