Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổ chức cuộc họp trực tuyến thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham gia cuộc họp có ông Lê Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức và các thủ trưởng đơn vị có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến

Tại cuộc họp, Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức báo cáo khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, thực trạng, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, cơ sở hạ tầng của huyện Châu Đức. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, cụ thể như:

1. Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đạt thấp (20,11%); việc triển khai thực hiện các công trình, dự án còn chậm, đặc biệt các công trình dự án do các Ban, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp làm chủ đầu tư (Cải tạo, nâng cấp đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình, đường tỉnh lộ 997, Xử lý điểm đen trên Quổc lộ 56 đoạn qua Ngã ba Cô Đơn, Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng, Khu dân cư Lan Anh 10, Khu dân cư Lan Anh 11,…), làm ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch.

2. Việc xác định giá đất cụ thể và các chính sách liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn có những nội dung bất cập, ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặc bằng và tiến độ thực hiện dự án.

3. Công tác bàn giao mặt bằng còn chậm, do một số hộ dân chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dẫn đến khiếu nại kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

4. Nhiều công trình, dự án đã thực hiện xong công tác thu hồi đất, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện xong các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

5. Kế hoạch phân bổ vốn và thời gian xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa thực sự phù hợp, dẫn đến một số công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất nhưng không có vốn để triển khai thực hiện và ngược lại.

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, rà soát tổng hợp nhu cầu sử dụng đất đăng ký mới trong năm 2022 trên địa bàn huyện. Kết quả trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đăng ký mới thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 35 công trình, dự án và đăng ký chuyển tiếp và nhu cầu đăng ký mới thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 109 công trình, dự án.

Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện với các mục tiêu cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh vực nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của huyện một cách vững chắc, làm cơ sở pháp lý để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đất đai và tạo điều kiện để sử dụng đất chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức cũng đề ra các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường, các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất về chính sách, nguồn lực, vốn đầu tư, công nghệ. Tăng cường công tác tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai và trách nhiệm các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Đồng thời kiến nghị:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh sớm xem xét thông qua và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Châu Đức để có cơ sở thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của kế hoạch sử dụng đất năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ, bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!