Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Sở. Tuyên truyền, phổ biến thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường theo phương châm “4 không, 1 có”: “làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không dùng tiền mặt và có số hóa thông tin, dữ liệu”.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2021:

- Hoàn thiện các Quy chế nhằm đảm bảo chuyển đổi số, thực hiện phát triển hạ tầng số và phát triển hạ tầng dữ liệu

- Xây dựng nền tảng ứng dụng, dịch vụ số như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị. Xây dựng hệ thống các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp và công dân tiếp cận thông tin đất đai. Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở.

- Triển khai thực hiện công tác truyền thông ngành tài nguyên và môi trường trên các phương tiện truyền thông như Facebook, Youtube (ITC Bà Rịa – Vũng Tàu), Trang thông tin điện tử và các màn hình panoled của Sở với hình thức tuyên truyền bằng banner, tin bài và Videoclip, qua đó, giúp người dân và doanh nghiệp có thể cập nhận thông tin nhanh chóng và góp phần hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay.

- Triển khai kết nối và sử dụng hệ thống Thanh toán trực tuyến Quốc gia trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Hoàn thành xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Thực hiện thường xuyên đánh giá an toàn, an ninh thông tin và chỉnh sửa các lỗi cấu hình thiết bị mạng, thiết bị an toàn thông tin của hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Rà soát, kiểm tra an toàn, an ninh thông tin tại các phòng, đơn vị có sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu của ngành.

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và hoàn thành lập Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025. Tiến hành rà soát hạ tầng công nghệ thông tin theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham mưu Sở Công văn số 4935/STNMT-TTCNTT ngày 26/7/2021 về việc triển khai kết nối, liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

- Tham gia phát triển Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường: Triển khai giải pháp đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến

- Phát triển kinh tế số, cung cấp dịch vụ phát triển xã hội số: Cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu, đảm bảo 100% hồ sơ đúng hạn, đúng quy trình. Tăng cường nghiên cứu các công nghệ số, phát triển các nền tảng số, hoạt động dữ liệu số, tạo ra các dịch vụ nội dung số về tài nguyên và môi trường phục vụ xã hội, phát triển nền kinh tế số.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tại các cuộc họp giao ban. Tăng cường sử dụng phương thức, công nghệ số nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng tương tác, phục vụ minh bạch hóa làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, tạo thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần phát triển xã hội số./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!