Ngày 10/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2021 và thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển.

Tại Nghị định này, lần đầu tiên, Chính phủ đã quy định chi tiết về việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân để nuôi trồng thuỷ sản. Qua đó giúp cho tổ chức, cá nhân hoạt động nuôi trồng thủy sản có đầy đủ lợi ích, pháp lý rõ ràng, yên tâm đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 Các quy định liên quan đến giao khu vực biển có thu tiền và không thu tiền sử dụng để nuôi trồng thủy sản, cụ thể như sau:

I. Giao khu vực biển không thu tiền sử dụng để nuôi trồng thủy sản.

1. Đối tượng phạm vi, hạn mức.

2. Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

4. Cơ quan thẩm quyền giao khu vực biển.

5. Thời hạn giao khu vực biển.

 II. Giao khu vực biển có thu tiền sử dụng để nuôi trồng thủy sản

1. Đối tượng phạm vi, hạn mức.

2. Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

4. Cơ quan thẩm quyền giao khu vực biển.

5. Thời hạn giao khu vực biển.

6. Tiền sử dụng khu vực biển.

File đính kèm: Brochure bản giấy tại đây

Tác giả bài viết:
Nguồn tin:
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!