Ngày 03/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022.

Chỉ tiêu về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh (trừ đơn vị Thanh tra tỉnh); UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022 tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của Tỉnh. Vì vậy, việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh là cần thiết, vì người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu căn bản và quan trọng nhất trong các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, giúp giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tỷ lệ về dịch vụ công trực tuyến trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đến các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 2139/QĐ-UBND, yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Trong đó, phân cụ thể lộ trình thực hiện theo từng tháng (từ nay đến 30/11/2022); giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

2. Văn phòng Sở

a) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND của các phòng, cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo, xin ý kiến Ban Giám đốc Sở để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

b) Lồng ghép báo cáo kết quả triển khai tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến vào báo cáo định kỳ hàng tháng, quý về công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến của các phòng, cơ quan, đơn vị, tham mưu Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân người đứng đầu các phòng, cơ quan, đơn vị trong năm 2022.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-UBND, chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, triển khai thực hiện đảm bảo từ nay đến 30/11/2022 số lượng, tỷ lệ hồ sơ cung ứng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện phải đảm bảo đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

a) Nghiên cứu xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự và triển khai Quyết định số 2139/QĐ-UBND trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến.

b) Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tối ưu, bổ sung biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form) đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Phối hợp kết nối Cổng Dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường với phần mềm Một cửa điện tử thống nhất để luân chuyển hồ sơ trực tuyến.

c) Phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện, báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tích cực tham gia công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức phù hợp.

Chi tiết nội dung của Quyết định số 2139/QĐ-UBND Tại đây.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!